Asysta rodziny i praca socjalna

 

Zespół ds. Asysty Rodziny i Pracy Socjalnej gromadzi pracowników socjalnych realizujących usługę pracy socjalnej oraz Asystentów rodziny.

Praca socjalna realizowana jest na podstawie ustawy: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej. Praca socjalna najczęściej realizowana jest z osobami samotnymi lub prowadzącymi jednoosobowe gospodarstwa domowe, w rodzinach bez małoletnich dzieci lub w rodzinach w których są małoletnie dzieci jednak problemy rodziny nie dotyczą sytuacji opiekuńczo- wychowawczej. Praca socjalna realizowana jest na podstawie wskazań do pracy socjalnej, które opracowuje pracownik socjalny ds. świadczeń. Wskazania do pracy socjalnej po uzyskaniu pozytywnej akceptacji Dyrektora MGOPS zostają przekierowane do Zespołu ds. Asysty Rodziny i Pracy socjalnej. Praca socjalna realizowana jest zgodnie z Procedurą pracy socjalnej przyjętą zarządzeniem w dniu 19 lipca 2019 r. Praca socjalna realizowana jest w oparciu o zasady, które stanowią fundament każdej budowanej relacji z klientem/rodziną. Staramy się pomóc w każdej sytuacji, w każdym obszarze: rodzinnym, formalno - prawnym, mieszkaniowym, zdrowotnym, finansowym, zawodowym. Diagnozujemy, towarzyszymy, wspieramy po to, by jak najlepiej zrozumieć człowieka, poznać jego potrzeby, motywację do zmiany i pomóc adekwatnie do oczekiwań. Praca socjalna to przywracanie mocy, sprawczości człowieka w każdym aspekcie życia.

Asystenci rodzin realizują swoje zadania w oparciu o ustawy:  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ustawa  „Za życiem„. Asystenci rodziny pracują z rodzinami z małoletnimi dziećmi w których występują problemy opiekuńczo- wychowawcze, z rodzinami w których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej oraz w rodzinach  które przeżywają trudności z uwagi na powikłania na etapie ciąży, ciąże zagrożoną lub w których na świat przyszło niepełnosprawne dziecko. Narzędzia pracy Asystentów rodziny zostały przyjęte zarządzeniem Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dniu 9.08.2013r.. Przyjęte zarządzeniem dokumenty ułatwiają właściwe diagnozowanie problemów rodziny,  źródeł  problemów i służą  opracowaniu  planu  pracy z rodziną. Celem stosowanych narzędzi jest również budowanie poprawnej relacji z rodziną opartej na zasadach do których należą m.in. zasada podmiotowego traktowania, zasada akceptacji, zasada  poufności,  zasada  prawa  do  samostanowienia,  zasada  dobra  rodziny i poszczególnych jej członków. Asystent rodziny towarzyszy rodzinie, podąża za rodziną, motywuje do zmiany, podpowiada  rozwiązania.  Wspieranie  rodziny  przebiega  w  określonym,  ustalonym wraz z rodziną czasie i dzieje się w taki sposób, aby w perspektywie rodzina nabyła umiejętności do  samodzielnego   pokonywania  trudności  życiowych,   zwłaszcza   dotyczących   opieki i wychowania dzieci. Asystent rodziny rozeznaje potrzeby rodziny, wspólnie z rodziną ustala plan pracy, prowadzi dokumentację, dokonuje oceny podejmowanych działań, uczestniczy w procesie zmiany.  Wspieranie  rodziny  ma  na  celu przywrócenie rodzinie samodzielności w oparciu o jej wewnętrzne i zewnętrzne zasoby.

Zespół ds. Asysty Rodziny i Pracy Socjalnej urzęduje
w budynku przy ulicy Sienkiewicza 34
tel. 12 278 21 40 lub 12 278 38 72 wewn. 102