Oferta Pracy

 


                                   Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce

 

 

Wymogi formalne dla kandydatów:

 • ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
 • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
 • w okresie pomiędzy 1.10.2008 roku a 31.12.2013 roku rozpoczęła i zakończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku (Dz.U.2008, Nr 27, poz. 158 z późn.zm.) lub
 • przed 01.01.2007 roku otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunku studiów lub
 • przed 01.01.2008 roku po ukończeniu szkoły policealnej otrzymała dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny lub
 • przed 01.01.2008 roku ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie lub
 • przed 01.05.2004 roku ukończyła studia wyższe licencjackie lub magisterskie na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne,  socjologia lub
 • przed 01.05.2004 roku rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, które ukończyła.

Ponadto wymagana jest: podstawowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny,
 • kopia dyplomu,
 • w przypadku osób posiadających uprawnienia na podstawie rozporządzenia kopia suplementu do dyplomu
 • oświadczenie o treści:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce  moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją „

  Aplikacje należy składać w sekretariacie MGOPS ul. Sienkiewicza 34, 32-020 Wieliczka
lub na adres mailowy sekretariat@mgopswieliczka.pl

 

tel. 12 2782140 wew. 106 lub 110