Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce

Utrzymanie ośrodka – dofinansowanie ze środków budżetu państwa

 

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Wieliczka środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 379 554,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej do wykorzystania w okresie od 01-01-2021 do 31-12-2021r.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

– udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

– dożywianie dzieci

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

– opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

– organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.