Informacja na temat Sypendiów oraz Zasiłków szkolnych

W roku szkolnym 2015/2016 wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny należy składać

w MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE przy ul. Sienkiewicza 34


Wnioski o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Niezależnie od liczby uczniów w rodzinie kwalifikujących się do otrzymania stypenium składa się jeden wniosek, z zastrzeżeniem, że pełnoletni uczeń składa wniosek samodzielnie.

Podstawa prawna:


 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

 • Uchwała Nr VIII/76/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2015 r.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

 

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

   

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom

  i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom

  i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

   

 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży

  i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

   

 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

STYPENDIUM SZKOLNE


 

Warunki przyznania stypendium szkolnego

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia

 • pełnoletniego ucznia

 • dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł/osobę w rodzinie (od 1 października 514 zł).

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu jest ustalona na zasadach określonych w art. 8 ust 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.163 z poźn. zm.).


INFORMACJE NA TEMAT DOCHODU

 

 1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

 1. Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

 • zasiłku celowego;

 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

 • wartości świadczenia w naturze

 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego

 1. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

 • opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności za dochód przyjmuje się kwotę zdeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;

 • opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zdeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

 1. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

 1. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

 • przychodu;

 • kosztów uzyskania przychodów;

 • różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

 • dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej;

 • odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne;

 • należnego podatku;

 • odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

 1. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 2. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości

  250 zł( od 1 października 288 zł)

 3. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowego oraz z innych źródeł sumuje się.

 4. W przypadku uzyskiwania w ciagu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczajacego pięciokrotność kwoty:

 • kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

 • kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

  kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

 1. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

 2. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej

 

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów:

 

(NALEŻY DOŁĄCZYĆ TYLKO TE, KTÓRE DOTYCZĄ WNIOSKODAWCY I CZŁONKÓW RODZINY)

 • zaświadczenie albo oświadczenie*o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe
 • zaświadczenie albo oświadczenie* o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe
 • decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej
 • dowód otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej
 • zaświadczenie właściwego urzędu gminy (dotyczy gruntów rolnych położonych poza gminą Wieliczka) albo oświadczenie o powierzchni gruntów rolnych w hektarach przeliczeniowych położonych na terenie Gminy Wieliczka
 • zaświadczenie albo oświadczenie* zawierające informacje o formie opodatkowania w przypadku osób opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • zaświadczenie albo oświadczenie* o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • oświadczenie o wysokości dochodu w przypadku osób opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy
 • oświadczenie o pobieraniu świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 • decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy i energetyczny
 • inna decyzja organu przyznająca świadczenia pieniężne (wskazać jakiego świadczenia dotyczy)
 • oświadczenie o kontynuowaniu nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • lub zaświadczenie ze szkoły (w przypadku szkół ponadgimnazjalnych spoza Gminy Wieliczka)*
 • Inne dokumenty

 

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy złożyć oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z MGOPS.

 

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę

 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (poza Gminą Wieliczka) tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu itp. uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej lub słuchaczowi kolegium


Możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

 

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium.

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków kwalifikowanych.

Faktury, bądź rachunki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne”.

 

W ramach stypendium szkolnego można m.in. rozliczyć zakup:

 • podręczników szkolnych nowych i używanych, ujętych w szkolnym zestawie podręczników

 • zeszytów, przyborów szkolnych

 • tornistra (plecaka szkolnego)

 • stroju na zajęcia wychowania fizycznego (buty, koszulka, dres, krótkie spodenki, leginsy) oraz stroju na basen (strój kąpielowy, klapki, czepek, okulary) - po jednej sztuce w semestrze

 • stroju galowego wymaganego przez szkołę

 • atlasów, encyklopedii, słowników

 • książek związanych z procesem edukacyjnym

 • płyt CD, DVD czystych i z programami edukacyjnymi

 • komputera oraz akcesoriów komputerowych

 • papieru do drukarki, tonerów

 • biurka , krzesła do biurka, lampy biurowej

 • oraz pokrycie kosztu zajęć edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich oraz uczestnictwa w organizowanych przez szkołę wyjazdach na wycieczki i zielone szkoły, wyjściach np. do kin, teatrów

 • ponadto w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczy kolegiów pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (poza Gmniną Wieliczka) tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu.


Wysokość stypendium

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 84,80 zł i nie może przekroczyć miesięcznie 212,00 zł.
 

Okres przyznania

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

 

Wypłata stypendium

 

Wypłata stypendium szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej i jest uzależniona od uprzedniego złożenia oryginałów faktur i rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia - do wysokości przyznanego stypendium.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Warunki przyznania zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznany np. w przypadku:

 • pożaru lub zalania domu lub mieszkania,

 • nagłej choroby w rodzinie ucznia,

 • śmierci rodzica lub opiekuna prawnego ucznia ,

 • nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny,

 • kradzieży w mieszkaniu ucznia,

 • innych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

   

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wieliczka

 • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie

   

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku

Wysokość zasiłku szkolnego jest jest uzależniona od oceny skutków wystąpienia zdarzenia losowego, ustalana w ramach posiadanych przez gminę środków i nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 530 zł .

Wypłata zasiłku szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej oraz złożonych oryginałów faktur i rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia - do wysokości przyznanego zasiłku.

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod telefonem: 12 278 21 40 wew. 106

Informacji udziela gł.specjalista P. Monika Laderska, a w przypadku nieobecności P. Ryszarda Padło.

Interesanci w sprawach stypendiów/zasiłków szkolnych przyjmowani są w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 34 w Wieliczce pok. nr 6 ( I piętro) w dni robocze w godz. 8.00 - 16.00.


Akty prawne:

 

 

Pliki do pobrania: