Karta Dużej Rodziny

 

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

 

 1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

 

 1.  małżonek rodzica;

 

 1. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575).

 

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: 

 

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;

 

 1. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

            - szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego

            - szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie

            nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust.4 pkt.4


      3.  bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o

            umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

 

 

Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej  poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych:

 1. wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego - „karta tradycyjną”, lub
 2. realizowany przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień - „karta elektroniczną”

Członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej. We wniosku o przyznanie karty elektronicznej wskazuje jednocześnie członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć oraz obowiązany jest przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać.

 

Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

 

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

 

 1. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;

 

 1. dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem o którym mowa w art. 10 ust 4 pkt. 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

 

 1. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

 

 1. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 

 1. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecko, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem o którym mowa w art.10 ust.4 pkt.4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

 

Karta jest przyznawana bezpłatnie z zastrzeżeniem:

- wydanie Karty podlega opłacie 9,21 zł, w przypadku gdy:

 członkowi rodziny wielodzietnej na jego wniosek wydana już została wyłącznie karta

 tradycyjna i następnie wnioskuje o kartę elektroniczną albo  członkowi rodziny

 wielodzietnej na jego wniosek wydana już została wyłącznie karta elektroniczna i następnie

 wnioskuje o kartę tradycyjną.

- wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,40 zł.

 

Wniosek o przyznanie Karty oraz duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

 

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

 

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 

1.w przypadku rodzica -  oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej

 ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej

 w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

 

2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie  o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 

3.w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 

4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art.37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

 

5.w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami wymienionymi wyżej przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo przyznania do Karty, a w szczególności:

 • w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku małżonka rodzica -  dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa
 • w przypadku dzieci w wieku do 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18.roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;

 

Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkującego zmianą gminy wymaga przyznania nowej Karty.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania karty, danych zawartych w Karcie lub adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu – jeżeli obowiązek ich podania wynika z ustawy - członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę.

Wójt, wydając Kartę, informuje członka rodziny wielodzietnej o obowiązku niezwłocznego powiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu.

 

Informacje o Karcie Dużej Rodziny można również znaleźć pod adresem:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/karta-duzych-rodzin

 

Można również wyszukać partnerów programu pod adresem:

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr