Karta Dużej Rodziny - zmiany dla rodzin wielodzietnych

Od 1 stycznia 2019 roku z Karty Dużej Rodziny będą mogli korzystać także rodzice, których dzieci są już dorosłe. Będzie to możliwe dzięki nowelizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.).

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Karta przyznawana jest:
- rodzicom lub małżonkowi rodzica bezterminowo
- dziecku
w wieku do ukończenia 18 roku życia,
w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się
w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego albo
w szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci oferowanych zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych.

Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, sklepów, środków komunikacji, punktów usługowych, ośrodków sportowych i rekreacyjnych będących partnerami Karty Dużej Rodziny.

Wnioski można składać w siedzibie Zespołu ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce ul. Słowackiego 10 tel. 12 278 45 00, 12 281 01 75