OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce prowadzi stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane jest objęcie opieką lub kuratelą podopiecznego, pracownik Ośrodka po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem, przedstawia sądowi wniosek o objęcie opieką lub kuratelą przez wskazanego kandydata.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

 Anna Sokołowska – Zespół ds. Organizacyjno  - Personalnych MGOPS Wieliczka
tel. 12 2782140n wewn. 106, 110

 

Wymagane dokumenty:

 Osoby zainteresowane proszone są o składanie:
      
CV,
      
zgłoszenia, stanowiącego zgodę na pełnienie funkcji opiekuna prawnego osoby calkowicie ubezwłasnowolnionej lub kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
      
oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
      
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 

Swoją kandydaturę należy zgłosić do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce w formie papierowej na adres:

 ul. Sienkiewicza 26, 32 – 020 Wieliczka
lub elektorniczną na adres e – mail:
sekretariat@mgopswieliczka.pl

 

Dyrektor
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Dominika Chylińska

 

Załączniki: