Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania w trybie pozakonkursowym oraz o złożonej ofercie

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118) 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka podaje do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki samorządu terytorialnego, na stronie internetowej wieliczka.eu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki samorządu treść oferty złożonej przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej z siedzibą w Krakowie, ul. M. Ossowskiego 5 na powierzenie realizacji zadania z zakresu działalności charytatywnej polegającego na zapobieganiu degradacji społecznej osób ubogich, starszych i bezdomnych przebywających na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, wykazujących trudności z zaspokojeniem potrzeb życiowych takich jak zapewnienie ciepłego, kalorycznego posiłku w okresie od 1 lipca 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku.

Zgodnie z art. 10a ust. 4 ustawy każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty Caritas Archidiecezji Krakowskiej z siedzibą w Krakowie, ul. M. Ossowskiego 5 zamieszczonej poniżej należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1 do dnia 30 czerwca 2015 r.