"PIERWSZY DZWONEK" - Wsparcie dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Wieliczka do programu "Pierwszy dzwonek" polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych, zachęcamy wszystkie rodziny, których dochód* na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, (tj. Kwota 684 zł. na osobę w rodzinie) do składania deklaracji, które będą stanowić podstawę do ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację programu.

 

Deklaracje można składać do dnia 19 maja 2015r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 34, I piętro – pokój nr.3 lub Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 16.00.

 

 

Jednocześnie informuję, że złożenie deklaracji po terminie tj. 19 maja 2015r. nie będą mogły zostać uwzglednione ( decyduje data wpływu!!!).

Złożone deklaracje pozwolą na oszacowanie potrzeb finansowych i wystapienie Gminy do Marszałka Województwa Małopolskiego o zabezpieczenie środków na realizację programu.

Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia. Przyznanie świadczenia możliwe będzie po spełnieniu dodatkowych warunków zawartych w:

  1. Regulaminie Projektu (treść regulaminu znajduje się na stronie: http://rops.krakow.pl/aktualnosc/do-20-maja-trwa-nabor-wnioskow-do-ii-edycji-projektu-pierwszy-dzwonek-1343.html )

  2. uchwale Rady Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie przyjęcia programu (uchwała zostanie przyjęta do 30 czerwca 2015r.)

  3. dostarczeniu niezbędnych dokumentów ( określonych w regulaminie oraz Uchwale)

  4. po przekazaniu środków przez Marszałka Województwa Małopolskiego

     

W załączeniu druk deklaracji ** oraz oświadczenia

 

* " Art.8 ustawy o pomocy społecznej

3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub

w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,

jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2)12) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2) zasiłku celowego;

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie

oświaty;

4) wartości świadczenia w naturze;

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych"

** Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie