Prawo do Świadczenia pielęgnacyjnego!

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce informuje, iż Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 4 kwietnia 2014 r. uchwalił ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Uchwalona ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku
z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw dnia 30 kwietnia 2014 r. poz. 567 i weszła
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 15.05.2014 r.

Zgodnie z art.2 ust. 2 w/w ustawy – zasiłek dla opiekuna przysługuje:

  1. za okresy od dnia 1 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z póź. zm/
    w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.
  2. od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone  w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
    w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

Zasiłek dla opiekuna za okresy, o których mowa w ust.2 pkt 1, przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi
w wysokości odsetek ustawowych, określonych przepisami prawa cywilnego.

Odsetki, o których mowa powyżej , przysługują do dnia wejścia w życie ustawy.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

      1) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

  1. na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

W myśl art. 5 ust.1 w/w ustawy postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna.
Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 15 września 2014 r.