Procedura postępowania

 

                                                         

Program Wielicka Karta Dużej Rodziny 3 + skierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Wieliczka.

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie Gminy Wieliczka, złożoną z rodziców (rodzica) lub opiekunów (opiekuna), rozliczających się z podatku dochodowego  na terenie Gminy Wieliczka i mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się (studiuje) lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Wydanie karty, przedłużenie jej ważności lub wydanie duplikatu karty następuję po wypełnieniu i złożeniu wniosku.

Wydanie karty oraz przedłużenie jej ważności jest nieodpłatne. Koszt wydania duplikatu karty w wysokości 10 zł ponosi wnioskodawca.

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika na dzienniku podawczym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce lub na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, w godzinach ich pracy.

Karta jest ważna w danym roku kalendarzowym, na który została wydana.

Rodziny wielodzietne uczestniczące w programie są zobowiązane do zgłaszania okoliczności mających wpływu na uczestnictwo w programie, takich jak: rezygnacja z uczestnictwa w programie, rezygnacja z kontynuowania nauki, usamodzielnienie się dziecka, śmierć członka rodziny biorącej udział w programie bądź zmiana miejsca zamieszkania. W takim wypadku na uczestnikach programu ciąży bezwzględny obowiązek niezwłocznego zwrotu kart lub karty danego członka rodziny.

 

Załącznik: