Rodzina 500+

Celem świadczenia wychowawczego 500+ jest częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.  Przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie bez żadnych warunków.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
1 200,00 zł.

Wniosek o wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ można składać:

    elektronicznie za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.plPUE ZUS oraz bankowości elektronicznej

    tradycyjnie w wersji papierowej w siedzibie Zespołu ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielicze ul. Słowackiego 10 tel. 12 278 45 00, 12 281 01 75

Wzory wniosków dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze