Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert  na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w sprawie organizowania i świadczenia w okresie od 2 stycznia 2015 do 31 grudnia 2017 specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Wieliczka. 

Rozstrzygnięcie

            Posiedzenie Komisji Konkursowej opiniującej oferty na  powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w sprawie organizowania i świadczenia w okresie od 2 stycznia 2015 do 31 grudnia 2017 specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Wieliczka

W wyniku analizy ofert Komisja Konkursowa stwierdziła, iż oferta złożona została przez Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo". Oferta spełaniła wymogi formalne i podlegała ocenie merytorycznej. Oferta uzyskała  41,5 pkt na 80 pkt możliwych do uzyskania.

Proponowana roczna kwota dotacji  198 660,00 zł.

Przewodniczący Komisji Konkursowej przedłożył wyniki konkursu Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka wraz z propozycją rozstrzygnięcia Konkursu.

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powierzył realizację zadania Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo".