Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert  na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej  w okresie od dnia 02.01.2015r. do dnia 31.12.2017r. dotyczącego wspierania działalności charytatywnej polegającej na świadczeniu pomocy w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu Miasta i Gminy Wieliczka, w miejscu ich zamieszkania i w lokalu Podmiotu

 

Rozstrzygnięcie

 

Posiedzenie Komisji Konkursowej opiniującej oferty na  powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej  w okresie od dnia 02.01.2015r. do dnia 31.12.2017r. dotyczącego wspierania działalności charytatywnej polegającej na świadczeniu pomocy w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu Miasta i Gminy Wieliczka, w miejscu ich zamieszkania i w lokalu Podmiotu.

W wyniku analizy ofert Komisja Konkursowa stwierdziła, iż oferta złożona została przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Oferta spełaniła wymogi formalne i podlegała ocenie merytorycznej. Oferta uzyskała  75 pkt na 80 pkt możliwych do uzyskania.

Proponowana roczna kwota dotacji 

w 2015r. - 120 000,00 zł.

w 2016r. - 130 000,00 zł.

w 2017r. - 140 000,00 zł.

Przewodniczący Komisji Konkursowej przedłożył wyniki konkursu Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka wraz z propozycją rozstrzygnięcia Konkursu.

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka powierzył realizację zadania Caritas Archidiecezji Krakowskiej.