Stypenidum szkolne

 

Wnioski o stypendium szkolne należy składać w MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE przy ul. Słowackiego 10 (parter) w poniedziałki w godzinach 8.00 – 16.45, od wtorku do  piątku w godzinach 8.00 – 15.45 w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna oraz miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia  nie przekracza kwoty 528 zł.

Pomoc materialna przysługuje uczniom:
szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych -  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Szczegółowe informacje można uzyskać od numerem telefonu 12 278-45-00.

 

INFORMACJE NA TEMAT DOCHODU

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 •  świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych ;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ;
 • jednorazowego świadczenia  z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

 • opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych — za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
 • opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne — za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

 • przychodu;
 • kosztów uzyskania przychodu;
 • różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
 • dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust.6;
 • odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
 • należnego podatku;
 • odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł (od 1 października 2018 r. 308 zł).

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

 • kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

    

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DOCHODY

 

(NALEŻY DOŁĄCZYĆ TYLKO TE, KTÓRE DOTYCZĄ WNIOSKODAWCY I CZŁONKÓW RODZINY)

 • zaświadczenie albo oświadczenie* o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia,   zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe
 • zaświadczenie albo oświadczenie*  o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe
 • decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej
 • dowód otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej
 • zaświadczenie właściwego urzędu gminy (dotyczy gruntów rolnych położonych poza gminą Wieliczka) albo oświadczenie o powierzchni gruntów rolnych  w hektarach przeliczeniowych położonych na terenie Gminy Wieliczka
 • zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania w przypadku osób opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • oświadczenie o wysokości dochodu w przypadku osób opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy
 • oświadczenie o pobieraniu świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 • decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy i energetyczny
 • inna decyzja organu przyznająca świadczenia pieniężne (wskazać jakiego świadczenia dotyczy)
 • oświadczenie o kontynuowaniu nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub
 • zaświadczenie ze szkoły (w przypadku szkół ponadgimnazjalnych spoza Gminy Wieliczka)
 • inne dokumenty

 

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium.

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków kwalifikowanych.

Faktury, bądź rachunki, muszą być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia.

 

W ramach stypendium szkolnego można m.in. rozliczyć zakup:

 

 • podręczników szkolnych nowych i używanych, ujętych w szkolnym zestawie podręczników
 • zeszytów, przyborów szkolnych
 • tornistra (plecaka szkolnego)
 • mundurka wymaganego przez szkołę (na podstawie potwierdzenia wydanego przez szkołę)
 • atlasów, encyklopedii, słowników
 • książek związanych z procesem edukacyjnym
 • płyt CD, DVD czystych i z programami edukacyjnymi
 • komputera oraz akcesoriów komputerowych
 • papieru do drukarki, tonerów
 • biurka , krzesła do biurka, lampy biurowej
 • oraz pokrycie kosztu zajęć edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich oraz uczestnictwa w organizowanych przez szkołę wyjazdach na wycieczki i zielone szkoły, wyjściach np. do kin, teatrów

 

Wysokość stypendium

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 99,20 zł  i nie może przekroczyć miesięcznie 248,00 zł.

 

Okres przyznania

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

 

Wypłata stypendium

 

Wypłata stypendium szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej i jest uzależniona od uprzedniego złożenia oryginałów faktur i rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia - do wysokości przyznanego stypendium.

 

Interesanci w sprawach stypendiów szkolnych przyjmowani są w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce ul. Słowackiego 10 w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.45,  tel. 12 278 45 00 wew. 102.