Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

- moduł 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz moduł 2 „Moduł dla osób dorosłych”.Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form – posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 

W ramach programu udziela się wsparcia:

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  3. pozostałym osobom znajdującym się w sytuacjach, wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym i niepełnosprawnym.

O objęcie Programem mogą ubiegać się  osoby, których dochód nie przekracza 150% przyjętego w Ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego, tj. 1051,50 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej oraz 792 zł netto miesięcznie dla osoby gospodarującej w rodzinie.

Realizatorem Programu na terenie Gminy jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce.  Aby skorzystać z pomocy należy złożyć pisemny wniosek. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu:

12 278 19 55, 12 278 45 61

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa. Wojewoda Małopolski w ramach zawartej z Gminą umowy przekazuje Gminie Wieliczka środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 610 881 zł z przeznaczaniem na realizację Programu w 2021 roku (moduł 1 i 2). Planowany koszt realizacji programu w Gminie Wieliczka w 2021 r. ogółem to 1 200 000 zł.

 

Do pobrania:

1)  UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 21 grudnia 2018 roku  w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Wieliczka pomocy w zakresie dożywiania