Wnioski o stypendium szkolne

Wnioski o stypendium szkolne można składać od dnia  1 września 2020r. do 15 września 2020r.
Wnioski należy składać w:
MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELICZCE przy ul. Pocztowej 1, pokój nr 14, od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 – 14.30

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna oraz miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 528 zł.

Pomoc materialna przysługuje uczniom:
szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
, wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.