Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  1. Motywowanie osób z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego.
  2. Udzielenie poradnictwa i wsparcia członkom rodziny osoby nadużywającej alkoholu.
  3. Współpraca z podmiotami i instytucjami w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodzin i leczenia odwykowego osób uzależnionych.
  4. Monitorowanie przestrzegania uchwał podjętych przez Radę Miasta dot. punktów sprzedaży alkoholów zgodnie z procedurą.
  5. Przeprowadzanie wizji lokalnych sklepów lub lokalu, którego właściciel ubiega się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych