Ogłoszenia o zawarciu umowy

  1. W związku z zapytaniem cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczące zamówienia na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej z dnia 23.11.2016 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznewj w Wieliczce informuje, iż zgłoszona została jedna

  2. W związku z zapytaniem cenowym dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczące zamówienia na usługi w zakresie przesyłek listowych i paczek z dnia 23.11.2016 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznewj w Wieliczce informuje, iż zgłoszona została jed

  3. Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118) 

  4. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 2.02.2015 roku do 31.12.2015 roku o

  5. Otwarty konkurs ofert  na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej  w okresie od dnia 02.01.2015r. do dnia 31.12.2017r.

  6. Otwarty konkurs ofert  na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej  w sprawie organizowania i świadczenia w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2017 usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla  klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w W

  7. Otwarty konkurs ofert  na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w sprawie organizowania i świadczenia w okresie od 2 stycznia 2015 do 31 grudnia 2017 specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi z tere