Ogłoszenia różne

  1. ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu w lokalu Podmiotu placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na

  2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu w lokalu podmiotu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy W

  3. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej na terenie Gminy Wieli

  4. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin o osób, polegającego na prowadzeniu od 1 stycznia

  5. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej polegającego na przygotowaniu gorącego posiłku dla osób z terenu Gminy Wieliczka oraz jego wydawaniu w okresie od dnia 1 stycznia 2016

  6. Ogłoszenie na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu w lokalu Podmiotu placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Gminy Wieliczka w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, dla 20 wychowanków z terenu Miasta i Gminy Wieliczka.

  7. Ogłoszenie na przeprowadzenie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu w lokalu podmiotu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Wieliczka przeznaczonego dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka

  8. Ogłoszenie na przeprowadzenie otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej na terenie Gminy Wieliczka w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, dla 60 wychowanków z terenu Miasta i Gminy Wieliczka, w lokalu Gminy Wieliczka.

  9. Ogłoszenie na przeprowadzenie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin o osób, polegającego na prowadzeniu od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku ośrodka wsparcia - klubu samopomocy dla 30 uczestników - osób w podeszłym wieku i młodzieży, zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka, w lokalu podmiotu.

  10. Ogłoszenie na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej polegającego na przygotowaniu gorącego posiłku dla osób z terenu Gminy Wieliczka oraz jego wydawaniu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Strony