Ogłoszenia różne

  1. Zarządzenie nr 257/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej na terenie Gminy Wieliczka w okresie od 1 stycznia 2017 r.

  2. Zarządzenie nr 256/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu w lokalu Podmiotu placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Gminy Wieliczka w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

  3. Zarządzenie nr 255/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu w lokalu podmiotu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

  4. Zarządzenie nr 254/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na prowadzeniu od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Strony