Ogłoszenia różne

  1. Zarządzenie nr 228/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia i  przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na uruchomieniu od 1 grudnia 2016 r. i prowadzeniu od 15 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.

  2. ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu w lokalu Podmiotu placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na

  3. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu w lokalu podmiotu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy W

  4. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej na terenie Gminy Wieli

  5. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin o osób, polegającego na prowadzeniu od 1 stycznia

  6. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej polegającego na przygotowaniu gorącego posiłku dla osób z terenu Gminy Wieliczka oraz jego wydawaniu w okresie od dnia 1 stycznia 2016

  7. Ogłoszenie na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu w lokalu Podmiotu placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Gminy Wieliczka w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, dla 20 wychowanków z terenu Miasta i Gminy Wieliczka.

Strony