Ogłoszenia różne

 1. Zapytanie ofertowe na świdczenie usługi szkoleniowej w ramach instrumentów aktywnej integracji dla uczestników projektu systemowego pn "Czas na aktywność. Aktywność społeczna i zawodowa klientów ośrodka pomocy społecznej".

 2. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka,  w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, ust. 3, ust. 4, art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 3. Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu w okresie od dnia 1 stycznia
  2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce

 4.  Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu w okresie od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Wieliczka
   

 5. Konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w okresie od dnia 2 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. dotyczącego wspierania działalności charytatywnej polegającego na świadczeniu pomocy w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu Gminy Wieliczka, w miejscu ich zamieszkania i w lokalu Podmiotu

 6. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej na terenie Gminy Wieliczka w okresie od 2 maja 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. dla 60 wychowanków w lokalu Gminy Wieliczka.

 7. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na zadania polegające na: wspieraniu działalności charytatywnej polegającej na świadczeniu pomocy w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób, organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Strony