Ogłoszenia różne

 1. Ogłoszenie na przeprowadzenie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu w lokalu podmiotu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Wieliczka przeznaczonego dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka

 2. Ogłoszenie na przeprowadzenie otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej na terenie Gminy Wieliczka w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, dla 60 wychowanków z terenu Miasta i Gminy Wieliczka, w lokalu Gminy Wieliczka.

 3. Ogłoszenie na przeprowadzenie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin o osób, polegającego na prowadzeniu od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku ośrodka wsparcia - klubu samopomocy dla 30 uczestników - osób w podeszłym wieku i młodzieży, zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka, w lokalu podmiotu.

 4. Ogłoszenie na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej polegającego na przygotowaniu gorącego posiłku dla osób z terenu Gminy Wieliczka oraz jego wydawaniu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

 5. Ogłoszenie o złożeniu oferty na rozszerzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu w lokalu podmiotu Środowiskowego Domu Samopomocy, na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, przeznaczonego dla 9 osób z zaburzeniami psychicznymi - zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, od dnia 1.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r w formie powierzenia realizacji zadania publicznego

 6. OGŁOSZENIE
  o naborze na wolne stanowisko pracy

  Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  ul. Sienkiewicza 26
  32-020 Wieliczka

  ogłasza nabór na stanowisko

  Pracownika Socjalnego w Zespole ds. Pomocy Środowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce

  /2 etaty/

Strony