Ogłoszenia różne

  1. Protokół z wyboru oferty na świdczenie usługi szkoleniowej w ramach instrumentów aktywnej integracji dla uczestników projektu systemowego pn "Czas na aktywność. Aktywność społeczna i zawodowa klientów ośrodka pomocy społecznej".

  2. Zapytanie ofertowe na świdczenie usługi szkoleniowej w ramach instrumentów aktywnej integracji dla uczestników projektu systemowego pn "Czas na aktywność. Aktywność społeczna i zawodowa klientów ośrodka pomocy społecznej".

  3. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka,  w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, ust. 3, ust. 4, art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na:

  4. Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu w okresie od dnia 1 stycznia
    2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce

  5.  Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu w okresie od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Wieliczka
     

  6. Konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w okresie od dnia 2 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r. dotyczącego wspierania działalności charytatywnej polegającego na świadczeniu pomocy w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji osób z terenu Gminy Wieliczka, w miejscu ich zamieszkania i w lokalu Podmiotu

Strony