POKL

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2013 r. „CZAS NA AKTYWNOŚĆ. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I ZAWODOWA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PRIORYTET VII: „Promocja integracji społecznej”
Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”
Działanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

PROJEKT ADRESOWANY JEST DO OSÓB BEZROBOTNYH LUB NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO KTÓRE:
Zagrożone są wykluczeniem społecznym,
Korzystają z pomocy społecznej,
Są w wieku aktywności zawodowej,
Zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka
Doświadczają przemocy w rodzinie

OSOBOM, KTÓRE WYRAŻĄ WOLĘ UCZESTNICZENIA W PROJEKCIE OFERUJEMY BEZPŁATNIE:
wsparcie psychologiczne,
wsparcie doradcy zawodowego,
kursy zawodowe,
pomoc finansową,