Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne  przede wszystkim spełniają rolę pomocową, wzmacniając w kształtowaniu aktywnych postaw oraz przywracaniu zdolności w  pełnieniu ról społecznych i zawodowych.

Prace społecznie użyteczne, jako forma aktywizacji osób bezrobotnych, zaistniały od 1listopada 2005 r. po nowelizacji ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 z późn. zm.).

Założeniem jest aby prace społecznie użyteczne stworzyły warunki powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym, korzystającym z uwagi na trudną sytuację materialną ze    świadczeń z pomocy społecznej. Celem tej formy zatrudnienia jest wsparcie i aktywizacja. Po pierwsze, bezpośrednie uczestnictwo w czynnościach zawodowych osób bezrobotnych powinno spełniać rolę aktywizacyjną. Po drugie, funkcją wspierającą przypisaną pracom społecznie użytecznym jest pomoc materialna dla osób biorących w nich udział. Uczestnicy programu prac mają możliwość uzyskania świadczenia, które dostarcza im istotnego źródła utrzymania.  Ustawodawca w uzasadnieniu do przepisów wskazał, że intencją proponowanego programu  jest także ograniczanie możliwości pracy przez bezrobotnych w szarej strefie, poprzez ograniczenie dyspozycyjności tych osób. W przypadku odmowy przyjęcia propozycji prac społecznie użytecznych stworzone zostały prawne możliwości działań represyjnych, polegających na wykreśleniu z rejestrów osób bezrobotnych oraz ograniczenie bądź cofnięcie uprawnień do świadczeńz pomocy społecznej. A zatem kierowanie do prac społecznie użytecznych ma charakter dyscyplinujący, przymuszający do aktywności zawodowej.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce jest organizatorem prac społecznie użytecznych dla długotrwale bezrobotnych klientów.