"Razem przeciw przemocy"

 

W roku 2009  Miasto i Gmina Wieliczka aktywnie włączyła się w realizację programu  „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych koalicji – interwencje w przemocy domowej”. Główne działania w tym zakresie skoncentrowane zostały na tworzeniu i rozwijaniu spójnego i wielopoziomowego systemu zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, upowszechnianiu informacji dotyczących tego zjawiska oraz możliwości uzyskania  stosownej pomocy i wsparcia  w sytuacjach uwikłania w przemoc. Podejmowane działania nakierowane zostały również na sprawców przemocy – mają na celu edukowanie i informowanie o skutkach jej stosowania i wskazywanie  rozwiązań, które pozwolą na jej wygaszanie.

Inicjatywa budowy gminnego systemu pomocy  dla rodzin z problemem przemocy i realizacja gminnego programu ”Razem Przeciw Przemocy” zrodziła się w wyniku przeprowadzenia diagnozy potrzeb  po dokonaniu analizy możliwości  udzielania pomocy osobom i rodzinom jej doświadczającym.  Inspiracją do tego działania było zaproszenie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce wystosowane do przedstawicieli instytucji  gmin z terenu powiatu wielickiego celem  przystąpienia do programu   „Przeciw Przemocy. Budowanie lokalnych koalicji-interwencje w przemocy domowej”.

Podstawę programu stanowi podejście interdyscyplinarne, zgodnie z którym wszelkie działania na rzecz pomocy rodzinie powinny być planowane i wdrażane przez  specjalistów z różnych dziedzin, będących przedstawicielami różnych instytucji i organizacji. Uznano, iż kluczowe znaczenie ma praca zespołowa, koordynacja działań i ścisła współpraca. Interwencja wobec problemu przemocy w rodzinie  nie może opierać  się na działaniu jednej instytucji. Dla podjęcia  skutecznych działań pomocowych niezbędne jest kompleksowe, ale jednocześnie zindywidualizowane podejście do rodziny dotkniętej przemocą.

Na terenie Gminy Wieliczka stało się to możliwe dzięki  współpracy  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowym, Kuratorskiej Służbie Sądowej, Policji, Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Lecznictwa Otwartego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce.

W dniu 1 marca 2010 r. Burmistrza Miasta i Gminy w Wieliczce Zarządzeniem Nr  29/2010  powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wieliczce.
Zgodnie z Zarządzeniem do zadań Zespołu  należy:
•    inicjowanie, wspieranie i realizowanie działań informacyjno- edukacyjnych skierowanych  do społeczności lokalnej oraz grup ryzyka;
•    koordynacja działań w punkcie konsultacyjno-informacyjnym wsparcia i pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
•    uczestnictwo w cyklicznych, systematycznych spotkaniach tematycznych w obszarze realizacji procedury Niebieskiej Karty oraz podejmowanie stosownych działań  w obszarach swoich  kompetencji i obowiązków służbowych;
•    przygotowanie i opracowanie  diagnozy problemu w zasięgu lokalnym, diagnozy potrzeb, w oparciu o które następuje przygotowywanie planów pracy na poszczególne lata funkcjonowania zespołu.

Realizując zadania Zespół współpracuje z merytorycznymi wydziałami Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce oraz właściwymi jednostkami organizacyjnymi Gminy, w szczególności Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieliczce i placówkami oświatowymi z terenu Gminy Wieliczka.

W dniu 10 listopada 2010 roku został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej dokument określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Wieliczka oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego dbywają się w każdy 4-ty czwartek miesiąca w siedzibie Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieliczce ul. Pocztowa 1 pok. Nr 9. w godzinach 12.00 – 14.00*.
na posiedzeniu Zespołu odbywa się:
- diagnoza i weryfikacja sytuacji osób dotkniętych przemocą,
- weryfikacja sytuacji sprawców przemocy w rodzinie, 
- ustalanie planu pomocy i pracy z rodziną,
- ustalenia planu kolejnych spotkań oraz powoływanie grup  roboczych w celu zintensyfikowania działań na rzecz 
 poszczególnych rodzin i osób.

 * w godzinach 14.00- 16.00 przedstawiciele Zespołu pełnią dyżur dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka udzielając wsparcia, pomocy i informacji.

W dniu 23 marca 2011 roku kierując się chęcią efektywnej pomocy mieszkańcom Miasta i Gminy Wieliczka - a w szczególności osobom i rodzinom, w tym będącym ofiarami przemocy w rodzinie znajdującym się w trudnej sytuacji zostało podpisane porozumienie pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka reprezentowanym przez Zastępcę Burmistrza ds. Społecznych Panią Urszulę Rusecką a Komendantem Powiatowym Policji w Wieliczce podinsp. Krzysztofem Kuhl.

Działania Zespołu maja duże znaczenie zarówno w obszarze profilaktyki jak i działań na rzecz osób doświadczających przemocy, uwrażliwiają społeczeństwo Gminy na problem przemocy, pozwalają na przełamywanie stereotypów dotyczących przyzwolenia na jej stosowanie , uświadamiają, że ze zjawiskiem przemocy można walczyć skutecznie i można jej zapobiegać.

Nowatorskie formy działań i zaangażowanie członków zespołu pozwalają na osiąganie sukcesów na tym obszarze. Bieżąca ewaluacja działań i współpraca z organizacjami pozarządowymi - głównie Stowarzyszeniem „ U Siemachy” , pozwala na kompleksowe  skuteczne działania pomocowe i podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w tym obszarze. Organizacja szkoleń specjalistycznych i spotkań informacyjnych pozwala na dostrzeganie problemu przemocy i udzielenie wsparcia oraz pokierowanie potrzebujących do właściwych osób czy instytucji.

Koordynator Zespołu Interdyscyplinarnego
w Wieliczce
Katarzyna Rys