Standardy w pomocy społecznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Celem głównym projektu jest podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie, przetestowanie oraz wdrożenie standardów usług oraz modeli instytucji pomocy i integracji społecznej.

Odpowiadając na konkurs ogłoszony przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na wyłonienie gmin, powiatów, partnerstwa lokalnego do wykonania pilotażowego wdrażaniastandardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej, M-GOPS w Wieliczce  przystąpił do projektu, uzyskaliśmy dofinansowanie  w kwocie 978 470,16 zł.

Prace nad standaryzacją przebiegają równolegle w dwóch obszarach. Od lipca 2012r. przystąpiono do wdrożenia standardu pracy socjalnej z osobą starszą oraz standardu usług opiekuńczych dla osób starszych w miejscu ich zamieszkania. Równocześnie przystąpiono do  wdrażania modelu instytucji tzn. opracowania sposobu realizacji usług o określonym standardzie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (zadań merytorycznych wykonywanych przez te instytucje) z uwzględnieniem ich struktury organizacyjnej oraz zlecania zadań.

W dniu 17 września 2012 roku została zawarta umowa na wykonanie pilotażowego wdrożenia standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Miastem i Gminą Wieliczka.

W ramach projektu  zlecono zadania Partnerowi Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział w Wieliczce z uwagi na wieloletnie doświadczenie w opiece nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi

Obejmiemy  wsparciem rodziny i osoby samotne w wymiarze 24 192  godzin.

W roku 2012 w ramach projektu objęto pomocą w formie usług opiekuńczych   35 osób i przepracowano 6 555 godzin. Docelowo ma być opieką w postaci usług opiekuńczych 40 osób.

W ramach wdrażania modelu  objęto również pracą socjalną  osoby starsze i niepełnosprawne. Docelowo objęte będzie 40 osób.

Na realizację programu wydano w roku 2012  308 395,27 zł.

Dzięki realizacji Projektu osiągnięto rezultat jak najdłuższego przebywania i funkcjonowania osób starszych w ich dotychczasowym środowisku, przy jednoczesnej pomocy i wspomaganiu w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych. Realizacja standardów spowodowała również poprawę jakości życia osoby starszej niepełnosprawnej funkcjonującej w swoim środowisku objętej usługami, zwiększenie aktywności osoby starszej poprzez rozwijanie jej umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwiększenie aktywności osoby starszej poprzez zapewnienie kontaktu z otoczeniem, zmianę nastawienia wobec przeszkód związanych z zaistnieniem w społeczeństwie, zwiększenie samooceny i samoświadomości osoby starszej, zwiększenie samodzielności osoby starszej w codziennych czynnościach życiowych, nabycie umiejętności radzenia sobie z chorobą oraz pozytywnego myślenia, zwiększenie poziomu wiedzy osoby starszej na temat swojej niepełnosprawności sposobów integracji w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zniwelowania u osoby starszej poczucia osamotnienia i wyobcowania oraz spowodowanie większej otwartości, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osoby starszej w środowisku, poprawienie komunikacji i ożywienie relacji z otoczeniem, zwiększenie aktywności osoby starszej w zakresie wspomagania procesu leczenia ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania higieny, zmian opatrunków, pilnowania terminów lekarskich oraz docierania do odpowiednich instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

Ostateczny rezultat i ocena realizacji zadań w ramach wdrażania pilotażowego projektu realizowanego w terminie do 30.11.2013 r. możliwa będzie po zakończeniu wdrażania
i sformułowaniu wniosków.