Zakres postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

 

  • Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
  • Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.
  • Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.
  • Udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, a także przyznanie biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
  • Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni objętych świadczeniem.
  • Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
  • Od decyzji służy odwołanie w terminie do 14 dni od dnia wydania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem MGOPS w Wieliczce, który obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.
  • Odwołanie od decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej może złożyć inna osoba za zgodą osoby ubiegającej się o świadczenie.
  • W sprawie świadczeń z pomocy społecznej informacje udzielanie są w Zespole ds. Pomocy Środowiskowej oraz w Zespole ds. Usług Pomocy Społecznej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce ul. Sienkiewicza 26 tel. 12 278 19 55, 12 278 45 61