informacja dla słabosłyszących
Aktualności
01.02.2022

Nabór na stanowisko: referent

Do zespołu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej szukamy osoby chętnej do pracy na cały etat na stanowisko referenta w Zespole ds. obsługi administracyjnej pracowników socjalnych (1 etat).

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie min. średnie,
b) posiadanie obywatelstwa polskiego,
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, tj. brak skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
a) podstawowa znajomość przepisów z zakresu:
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
znajomość przepisów m.in. ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b) mile widziana znajomość i doświadczenie w obsłudze programu S.I. POMOST,
c) dobra znajomość obsługi komputera (znajomość pakietu Open Office, mile widziana znajomość obsługi systemu E-Dokument, E - PUAP),
d) umiejętność pracy samodzielnej, komunikatywność,
e) umiejętność pracy pod presją czasu.

3. Zakres wykonywanych zadań:1. Rejestrowanie wniosków, udzielanie pomocy w S.I. Pomost.
2. Prowadzenie rejestrów poszczególnych świadczeń z pomocy społecznej.
3. Współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie uzgadniania i weryfikowania dokumentacji podopiecznych przedłożonej do wprowadzenia do S.I. Pomost w tym również danych adresowych oraz kont bankowych podopiecznych.
4. Współpraca z zespołem ds. finansowo-księgowym, przekazywanie list wypłat do realizacji zespołu, dokonywanie uzgodnień w zakresie dyspozycji środków finansowych przewidzianych do wypłaty.
6. Wprowadzenie do bazy S.I. Pomost wywiadów środowiskowych i ich aktualizacja.
7. Merytoryczne opracowanie decyzji w S.I. Przyznających świadczenia po sprawdzeniu akt i zatwierdzeniu planu pomocy przez Kierowników Zespołu ds. Pomocy Środowiskowej.
8. Analizowanie dokonanych wpłat.
9. Generowanie list świadczeń z pomocy społecznej oraz dokonywanie innych czynności związanych z przygotowaniem danych do wypłaty świadczeń.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :
a) praca w MGOPS Wieliczka
b) praca w wymiarze 1 etatu, siedząca, biurowa, umysłowa, samodzielna,
c) praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami,
d) obsługa komputera oraz obsługa urządzeń biurowych
e) wynagrodzenie zasadnicze zgodne z regulaminem wynagradzania MGOPS Wieliczka

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) oraz oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych - dokument musi zawierać podpisaną przez kandydata klauzulę o następującej treści „Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest MGOPS w Wieliczce, z siedzibą ul. Sienkiewicza 26, 32 -020 Wieliczka; kontakt do inspektora ochrony danych osobowych biuro@synergiaconsulting.pl; wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MGOPS w Wieliczce zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.do celów niniejszej rekrutacji a wyrażenie zgody jest warunkiem udziału w rekrutacji, przysługuje mi prawo wglądu i żądania usunięcia moich danych osobowych,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie oraz staż pracy,
e) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, że:
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
g) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce” w terminie do dnia 28 lutego 2022r. (decyduje data wpływu do MGOPS ) na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce ul. Sienkiewicza 26, 32-020 Wieliczka.
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy nie zostaną zatrudnieni w wyniku konkursu mogą odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od daty ogłoszenia informacji o rozstrzygnięci konkursu. Po tym terminie zgłoszenia aplikacyjne zostaną zniszczone.
Informacja o naborze oraz o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliczce.

Data utworzenia: 01.02.2022