informacja dla słabosłyszących
złączone dłonie kilk osób

Struktura organizacyjna

Pracownicy w poszczególnych zespołach każdego dnia dostarczają codzienną oraz kompleksową pomoc mieszkańcom Miasta i Gminy Wieliczka.

Nasze zespoły

Dyrektor

W kompetencjach dyrektora i p.o. zastępcy dyrektora jest zarządzanie jednostką oraz nadzór nad działaniami poszczególnych zespołów w strukturze Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Informacje i kontakt

Zespół ds. Obsługi Administracyjnej Pracowników Socjalnych

Wprowadzanie i rejestracja wniosków oraz danych. Opracowywanie na ich podstawie decyzji oraz rozliczeń usług opiekuńczych.

Informacje i kontakt

Zespół ds. Asysty Rodziny i Pracy Socjalnej

Praca z rodzinami i osobami z problemami w obszarach (opiekuńczo- wychowawczym, zdrowotnym, rodzinnym, zawodowym, finansowym, mieszkaniowym), które przy wykorzystaniu własnych zasobów nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudności.

Informacje i kontakt

Zespół ds. Organizacyjnych i Personalnych

Do zakresu działania Zespołu ds. organizacyjno – personalnych należy obsługa kadrowo płacowa pracowników MGOPS oraz realizacja wszelkich spraw związanych z zapewnieniem funkcjonowania jednostki pod względem organizacyjno – formalnym. Zespół realizuje również zadania związane z planowaniem budżetu ośrodka oraz sporządza i monitoruje sprawozdawczość. Pracownicy współpracują z organizacjami pozarządowymi, jednostkami oświatowymi oraz podmiotami zapewniającymi opiekę dzieciom w wieku do lat 3 w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych gminie, dotyczących usług dla mieszkańców.

Informacje i kontakt

Zespół ds. Finansowo-Księgowy

W zakresie zadań znajduje się m.in.: prowadzenie wymaganej na stanowisku sprawozdawczości, z zachowaniem wymaganej terminowości, rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych i prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Informacje i kontakt

Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego

Przyznawanie świadczeń i zasiłków to codzienny zakres obowiązków zespołu.

Informacje i kontakt

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminne zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej rozkładają się na Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Wieliczce oraz Grupy Diagnostyczno - Pomocowe. Obsługą Zespołu zajmuje się Sekretarz. Koordynatorzy Grup Diagnostyczno - Pomocowych udzielą Tobie fachowej pomocy, uzyskasz wsparcie oraz informacje na temat lokalnych i dostępnych sposobów przeciwdziałania przemocy domowej oraz miejscach schronienia dla osób doznających przemocy domowej. Koordynatorzy również realizacją działania procedury Niebieska Karta we współpracy z pozostałymi członkami Grup Diagnostyczno - Pomocowych

Informacje i kontakt

Zespół ds. Profilaktyki i Pomocy Specjalistycznej

Zespół ds. Profilaktyki i Pomocy Specjalistycznej jest ukierunkowany na działania, które mają za zadanie zapewnić dostęp do poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego i rodzinnego), z którego mogą korzystać bezpłatnie osoby oraz rodziny przeżywające kryzysy psychiczne, trudności przystosowawcze, wychowawcze lub będące w stanach przedłużającej się sytuacji traumatycznej. Naszym zadaniem jest wychodzenie naprzeciw różnorodnym problemom osób/rodzin znajdujących się w określonych warunkach psychosocjalnych.

Informacje i kontakt

Zespół ds. Programów i Projektów

W zakresie działań zespołu znajduje się realizacja projektów i kampanii społecznych, warsztatów dla dzieci i młodzieży, szeroko pojęta koordynacja działań w obszarze przeciwdziałania narkomanii, współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Informacje i kontakt

Zespół ds. Usług Pomocy Społecznej

Zespół ds. Usług Pomocy Społecznej prowadzi postępowania administracyjne w sprawach przyznania prawa do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu zamieszkania. Zespół również prowadzi postępowania administracyjne w sprawach przyznania prawa do pobytu w mieszkaniu chronionym, do uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy lub, Dziennym Ośrodku wsparcia, a także do pobytu w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zespół ponadto przyjmuje i weryfikuje wszelkie niepokojące sygnały i zgłoszenia ze środowiska lub instytucji dotyczących niewłaściwego funkcjonowania osób zwłaszcza starszych i niepełnosprawnych.

Informacje i kontakt

Zespół ds. Pomocy Środowiskowej I

Najważniejszymi zadaniami ZPŚ I jest zapewnienie podopiecznym podstawowych warunków do życia, zorganizowanie pomocy finansowej, rzeczowej czy psychologicznej. Osiągane to jest m.in. poprzez analizę i diagnozę sytuacji podopiecznego, udzielanie informacji i porad (w zakresie uzyskaniu zasiłku, znalezienia lokalu mieszkalnego, a nawet pracy), kierowanie go do właściwych instytucji pomocowych. Wykonując swoje obowiązki pracownik socjalny współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej (wolontariusze, banki żywności, przychodnie, urzędy pracy, itp.).

Informacje i kontakt

Zespół ds. Pomocy Środowiskowej II

Zapewnienie podopiecznym podstawowych warunków do życia, zorganizowanie pomocy finansowej, rzeczowej czy psychologicznej. Osiągane to jest m.in. poprzez: analizę i diagnozę sytuacji podopiecznego, udzielanie informacji i porad (w zakresie uzyskaniu zasiłku, znalezienia lokalu mieszkalnego, a nawet pracy), kierowanie go do właściwych instytucji pomocowych. Wykonując swoje obowiązki pracownik socjalny współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej (wolontariusze, banki żywności, przychodnie, urzędy pracy, itp.).

Informacje i kontakt