informacja dla słabosłyszących
Struktura organizacyjna

Zespół ds. Profilaktyki i Pomocy Specjalistycznej

Zespół ds. Profilaktyki i Pomocy Specjalistycznej jest ukierunkowany na działania, które mają za zadanie zapewnić dostęp do poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego i rodzinnego), z którego mogą korzystać bezpłatnie osoby oraz rodziny przeżywające kryzysy psychiczne, trudności przystosowawcze, wychowawcze lub będące w stanach przedłużającej się sytuacji traumatycznej. Naszym zadaniem jest wychodzenie naprzeciw różnorodnym problemom osób/rodzin znajdujących się w określonych warunkach psychosocjalnych.

Informujemy, iż wszelką korespondencję mailową należy kierować na adres sekretariat@mgopswieliczka.pl, gdyż jest to warunek skutecznego i terminowego jej odbioru i przekazania według kompetencji.

Kierowanie maili bezpośrednio na indywidualne skrzynki pracowników nie gwarantuje zapoznania się z treścią e-mail.

Zakres działań

Obszar pracy zespołu obejmuje następującą tematykę:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zespół Terapeutów
 • Zespół ds. Grup Psychoedukacyjno-Terapeutycznych

Zespół ds. Profilaktyki i Pomocy Specjalistycznej odpowiada za następujące zadania:

 • Organizacja działań specjalistów
 • Organizacja zaplecza terapeutycznego do zajęć specjalistycznych
 • Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań dla specjalistów
 • Nadzór i tworzenie materiałów informacyjnych, edukacyjnych
 • Udział i współtworzenie kampanii
 • Współpraca z mediami lokalnymi
 • Udział w tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
 • Współtworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kierownik zespołu

Ewa Tkaczewska

od poniedziałku do piątku w godz.7:00-15:00

Zespół

Agata Podedwórna

Starszy Pracownik Socjalny
Pokój nr. 8

Justyna Rogalska

Pomoc administracyjna
Pokój nr. 8

Anna Frey

Pomoc administracyjna
Pokój nr. 4

Magdalena Zaszczudłowicz

Wychowawca w placówce wsparcia dziennego „Aniołeczek”

ul. Brata Alojzego Kosiby 31, 32-020 Wieliczka,

W skład zespołu wchodzą również:

Poradnictwo i Pomoc Rodzicielska

Poradnictwo rozumiane jest jako niesienie pomocy osobom, które potrzebują pewnego rodzaju wsparcia życiowego.

Informacje i kontakt

Zespół Terapeutów

Oferta skierowana jest do osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Działania są bezpłatne i w całości skierowane do mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka.

Informacje i kontakt

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przyjmowanie zgłoszeń od rodziny, KPP, MGOPS, Prokuratury, Sądu rodzinnego, kuratorów, GZI dot. osoby nadużywającej alkoholu w celu motywowania do podjęcia leczenia odwykowego.

Informacje i kontakt

Zespół ds. Grup Psychoedukacyjno-Terapeutycznych

W Zespole oferujemy bezpłatne warsztaty grupowe: dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodziców z dziećmi/młodzieżą razem, a także dla młodych dorosłych, z terenu Miasta i Gminy Wieliczka oraz indywidualne konsultacje.

Informacje i kontakt

Przepisy prawa, na których Zespół realizuje zadania

Dokumenty korelujące z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

Ustawa z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;

Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym;

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Siedziba

MGOPS ul. Pocztowa

ul. Pocztowa 1, pok. 8,
32-020 Wieliczka

Zobacz dojazd