informacja dla słabosłyszących

Projekty i programy

MGOPS Wieliczka realizuje szereg programów i projektów, które powstają na bazie kształtujący się potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Każdorazowo zadania te opracowywane są w pełni indywidualnie. To właśnie potrzeba pokazuje kierunek działań i to właśnie zgodnie z nią powstają najpierw założenia a potem meritum projektu. Finansowanie tychże działań jest zarówno z budżetu Gminy Wieliczka, jak i ze świadków centralnych i unijnych. zawsze pozostajemy otwarci na realizację nowych, ważnych społecznie inicjatyw.

Aktualne projekty i programy

Standardy Ochrony Małoletnich

Program „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2024

Projekt „Na wszelki wypadek”

Genezą powstania Projektu są również doświadczenia pracowników MGOPS w sytuacjach kiedy klienci wymagają uruchomienia działań interwencyjnych, są w sytuacji trudnej, nie posiadają najpotrzebniejszych artykułów do zaspokojenia podstawowych potrzeb.

Projekt „Podaj dalej”

Założeniem tego projektu jest reagowanie na pojawiające się potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka. Wyposażanie klientów w to, czego w danym momencie brakuje.

Dodatek osłonowy

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Program Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+

skierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie Gminy Wieliczka

Stypendium szkolne

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny mogą korzystać z licznych ulg i zniżek na terenie całego kraju.

„Koperta życia” dla mieszkańców gminy Wieliczka

Gmina Wieliczka realizuje program „Koperta życia”. Akcja skierowana jest do mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka, w szczególności do osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, seniorów i ludzi mieszkających samotnie.

Punkt Mediacji dla mieszkańców gminy Wieliczka

W ramach poszerzania oferty Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się uruchomienie Punktu Mediacji dla mieszkańców gminy Wieliczka. W Punkcie Mediacji będzie można otrzymać bezpłatną pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i sporów rodzinnych.

Kampania Białej Wstążki

„Biała wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy. Jest ona prowadzona w ponad 60 krajach, także w Polsce. Z ogromnym przekonaniem każdego roku włącza się w nią Gmina Wieliczka.

Kampania Pomarańczowej Wstążki

Każdego roku w dniach 1–19 listopada realizowana jest światowa kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży (Kampania Pomarańczowej Wstążki). Tradycyjnie w tym czasie w Gminie Wieliczka rozmawiamy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, które mu przysługują.

Szkolne Inkubatory Porozumienia

Od 2020 realizowany będzie projekt pt. „Szkolne Inkubatory Porozumienia”. Celem zadania jest zwiększenie aktywności obywatelskiej oraz podniesienie wiedzy i kompetencji społecznych uczniów i nauczycieli poprzez szkolenia przygotowujące ich do rozwiązywania konfliktów na terenie własnej szkoły, w tym rosnącej agresji wśród najmłodszych uczniów.

Forum Liderów Młodzieżowych

W ramach projektu, młodzi liderzy (uczniowie starszych klas szkół podstawowych - wyłonieni przez pedagogów szkolnych wg kryterium ponadprzeciętnej aktywności w działaniach na rzecz społeczności lokalnej oraz z predyspozycjami do bycia pozytywnym przykładem dla swoich rówieśników) będą uczestniczyli w trzydniowych zajęciach warsztatowych (szkoleniu).

Kampania Społeczna No Promil No Problem

Głównym celem Kampanii Społecznej No Promil No Problem jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie postawy krytycznej u pasażerów pojazdów, których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości. Działania kampanijne adresujemy do wszystkich gmin w Małopolsce.

Stypendia dla studentów niepełnosprawnych „INDEX”

Zajęcia na basenie dla osób niepełnosprawnych

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce we współpracy z Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym Solne Miasto organizują zajęcia na basenie dla dzieci i dorosłych z terenu Gminy Wieliczka. W ramach projektu prowadzone są zajęcia z usługą instruktorską nauki pływania oraz ratownik. Ponad to zapewniony jest sprzęt do nauki pływania i rekreacji. Z zajęć na basenie może skorzystac łącznie ok. 80 osób.

Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – edycja 2024

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Podziel się telefonem

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce realizuje projekt „Podziel się Telefonem”, która polega na zbieraniu sprawnych i nieużywanych telefonów komórkowych wraz z ładowarką od osób prywatnych.

Otwarta szafa

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce od kliku lat realizuje Projekt socjalny pod nazwą „Otwarta Szafa”. Pomysłodawcami Projektu byli Mieszkańcy Miasta i Gminy Wieliczka.

Kreatywna szafa

Od roku 2017 Asystenci rodziny realizują projekt socjalny pod nazwą „Kreatywna Szafa”. Pomysł na realizację projektu powstał z obserwacji rodzin w ich codziennym funkcjonowaniu.

Zaczarowany kącik

Celem projektu jest wykorzystywanie zgromadzonych zbiorów w pracy z rodzinami i dziećmi objętymi wsparciem Asystenta rodziny i pogłębionej pracy socjalnej. Udostępnianie zbiorów rodzinom w celu pogłębiania ich wiedzy oraz aktywnego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego wraz z dziećmi. Promowanie prawidłowych nawyków wychowawczych.

Rozmowy przy obiedzie

Uczestnikami projektu są osoby bezdomne z terenu Miasta i Gminy Wieliczka, korzystające ze wsparcia w formie obiadów wydawanych przez Bar Bułka z Masłem.

Aniołeczkowe warsztaty

W placówce wsparcia dziennego „Aniołeczek” realizowany jest projekt socjalny pn. „Aniołeczkowe warsztaty”. Celem projektu jest poszerzenie oferty zajęciowej placówki poprzez zaangażowanie w projekt pracowników socjalnych MGOPS.

Kącik czytelniczy

W Barze Bułka z Masłem realizowany jest projekt pn. „Kącik czytelniczy”. Przedmiotem zadania, jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności.