informacja dla słabosłyszących
Struktura organizacyjna

Zespół ds. Usług Pomocy Społecznej

Zespół ds. Usług Pomocy Społecznej prowadzi postępowania administracyjne w sprawach przyznania prawa do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu zamieszkania. Zespół również prowadzi postępowania administracyjne w sprawach przyznania prawa do pobytu w mieszkaniu chronionym, do uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy lub, Dziennym Ośrodku wsparcia, a także do pobytu w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zespół ponadto przyjmuje i weryfikuje wszelkie niepokojące sygnały i zgłoszenia ze środowiska lub instytucji dotyczących niewłaściwego funkcjonowania osób zwłaszcza starszych i niepełnosprawnych.

Informujemy, iż wszelką korespondencję mailową należy kierować na adres sekretariat@mgopswieliczka.pl, gdyż jest to warunek skutecznego i terminowego jej odbioru i przekazania według kompetencji.

Kierowanie maili bezpośrednio na indywidualne skrzynki pracowników nie gwarantuje zapoznania się z treścią e-mail.

Zakres działań

Tematyka pracy zespołu obejmuje kwestie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym w szczególności w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie: przyznawania świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej tj.;

  • usług opiekuńczych,
  • specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • skierowania do Środowiskowych Domów Samopomocy,
  • skierowania do Mieszkania Chronionego,
  • skierowania do Dziennego Ośrodka Wsparcia w Brzegach,
  • skierowania do Domu Pomocy Społecznej
  • przyznawania świadczeń pieniężnych dla osób/rodzin objętych w/w usługami

Kierownik Zespołu

Przemysław Łyko

dyżur:
wtorek od 9:00 do 11:00
czwartek od 9:00 do 11:00

Zespół

Bogusława Krzysztof

Specjalista Pracy Socjalnej

Kierowanie klientów do Domu Pomocy Społecznej

poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 8.00-10.00
środa 13.00-15.00
czwartek 10.00-12.00
piątek 8.00-10.00

Kamila Pawlik

Pracownik Socjalny

Środowiskowy Dom Samopomocy Leonardo, Środowiskowe Domy Samopomocy poza gminą Wieliczka
Domy Pomocy Społecznej

 

poniedziałek 10:00-12:00
wtorek 8-10
środa 13-15
czwartek 10-12
piątek 13-15

Barbara Burda

Starszy Pracownik Socjalny

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Środowiskowy Dom Samopomocy L’arche w Śledziejowicach, Mieszkania Wspomagane w Brzegach

 

poniedziałek 14:00-16:00
wtorek 11:00-13:00
środa 8:00-10:00
czwartek 9:00-11:00
piątek 8:00-10:00

Joanna Misina

Starszy Pracownik Socjalny

Usługi Opiekuńcze obszar miejski

 

poniedziałek 12:00-14:00
wtorek 13:00-15:00
środa 8:00-10:00
czwartek 13:00-15:00
piątek 8:00-10:00

Magdalena Rybak

Specjalista Pracy Socjalnej

Usługi opiekuńcze obszar wiejski
Ośrodek Wsparcia Dziennego Caritas w Brzegach

 

poniedziałek 8:00-10:00
wtorek 10:00-12:00
środa 8:00-10:00
czwartek 10:00-12:00
piątek 8:00-10:00

Anna Jusińska

Pracownik Socjalny

Ośrodek Wsparcia Dziennego Caritas w Brzegach
Środowiskowe Dom Samopomocy

poniedziałek 9:00 – 11:00
wtorek 13:00-15:00
środa 10:00-12:00
czwartek 13:00-15:00
piątek 10:00-12:00

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia spotkania z pracownikiem socjalnym.

Zgodnie z art. 2 ustawy o pomocy społecznej: „Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacjiżyciowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.”

Przepisy prawa, na których Zespół realizuje zadania

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych zmienionego Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2023 r. ( tj; Dz. U. z 2023 poz. 395 )

Rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 30 października 2023 r. w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej z późn. zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2023 r. w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego zapewnienia ochrony dziecku w razie zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą domową oraz podejmowaniu decyzji o zapewnieniu tej ochrony

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z późn. zm.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego z późn. zm.

Do pobrania

pdf
Wniosek-o-pomoc Pobierz
pdf
Zaświadczenie-pracodawcy-o-wysokości-wynagrodzenia-z-tytulu-zatrudnienia Pobierz
pdf
Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia Pobierz

Siedziba

MGOPS Wieliczka, Słowackiego 10