informacja dla słabosłyszących
Struktura organizacyjna

Zespół ds. Pomocy Środowiskowej I

Najważniejszymi zadaniami ZPŚ I jest zapewnienie podopiecznym podstawowych warunków do życia, zorganizowanie pomocy finansowej, rzeczowej czy psychologicznej. Osiągane to jest m.in. poprzez analizę i diagnozę sytuacji podopiecznego, udzielanie informacji i porad (w zakresie uzyskaniu zasiłku, znalezienia lokalu mieszkalnego, a nawet pracy), kierowanie go do właściwych instytucji pomocowych. Wykonując swoje obowiązki pracownik socjalny współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej (wolontariusze, banki żywności, przychodnie, urzędy pracy, itp.).

Informujemy, iż wszelką korespondencję mailową należy kierować na adres sekretariat@mgopswieliczka.pl, gdyż jest to warunek skutecznego i terminowego jej odbioru i przekazania według kompetencji.

Kierowanie maili bezpośrednio na indywidualne skrzynki pracowników nie gwarantuje zapoznania się z treścią e-mail.

Zakres działań

Obszar pracy zespołu obejmuje następującą tematykę:

 • osób pozostających bez pracy,
 • rodziny z dzieckiem,
 • przemocy w rodzinie,
 • osób bezdomnych,
 • osób starszych,
 • osób niepełnosprawnych,
 • modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminy i w powiecie,
 • narzędzi pracy socjalnej

Zespół ds. Pomocy Środowiskowej I (ZPŚ I) odpowiada za następujące zadania:

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej:
  1. świadczeń pieniężnych:
   • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
   • zasiłek okresowy,
   • zasiłek stały,
  2. świadczeń niepieniężnych:
   • posiłek,
   • sprawieniem pogrzebu,
   • składki na ubezpieczeniem zdrowotne,
   • składki na ubezpieczenie społeczne;
 2. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
 3. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 4. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;
 5. Potwierdzanie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej na podstawie przepisów ustawy o rencie socjalnej;
 6. Przeprowadzenie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie;
 7. Przeprowadzanie wywiadów w trybie art. 11 ustawy oraz 30 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 8. Pomoc osobom, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w formach przewidzianych prawem
 9. prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kierownik Zespołu

mgr Patrycja Halota- Grzegorzek

Godziny przyjęć interesantów:
środa 8:00-10:00
czwartek 13:00-15:00

Zespół

mgr Anna Jewuła-Dolińska

Specjalista Pracy Socjalnej
Pokój nr. Pokój nr 11

Rejon I
Miejscowości: Brzegi, Byszyce, Chorągwica, Gorzków, Grabie,

Pawlikowice, Rożnowa, Lednica Górna

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00-10.00
wtorek: 8.00-10.00
środa: 12.00-14.00
czwartek: 12.00-14.00
piątek: 8.00-10.00

lic Dorota Sycz

Pracownik Socjalny
Pokój nr. Pokój nr 11

Rejon VII
Miejscowości : Siercza,
Ulice : Armii Krajowej, Aywasa, Bogucka, Brzozowa, Bukowa, Goliana, Jodłowa, Legionów, Nad Stawem, Słowackiego, Spokojna, Świerkowa, Urocza, Widok, Wierzbowa, Willowa, Wincentego Pola

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 10:00-12:00
wtorek 10:00-12:00
środa 08:00-10:00
czwartek 08:00-10:00
piątek 10:00-12:00

mgr Agata Gałązka

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Pokój nr. Pokój nr 9

Rejon IX
Ulice : Akacjowa, Bajeczna, Bolesława Chrobrego, Bolesława Wstydliwego, Chabrowa, Henryka IV
Probusa, Jagiełły Władysława, Jaśminowa, Jedynaka, Karola Demczuka, Kasztanowa, Klonowa, Kopce,
Krzyszkowicka, Leśna, Lipowa, Magnoliowa, Mieszka I, Modrzewiowa, Ochota, Ogrodowa, Parkowa, Pasternik, Podleśna, Różana, Sadowa, Słoneczna, Sobótki, Solna, Spadowa, Surówki, Św. Kingi, Topolowa, Winnicka, Za Torem, Zacisze, Źródlana,

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 11:00-13:00
wtorek 8:00-10:00
środa 11:00-13:00
czwartek 8:00-10:00
piątek 8:00-10:00

lic Renata Wnuk

Starszy Pracownik Socjalny
Pokój nr. Pokój nr 9

Rejon X
Miejscowości : Dobranowice, Grajów, Jankówka, Mietniów, Raciborsko,
Ulice: Batalionów Chłopskich, Batorego, Czubinów, Gdowska, Grunwaldzka, Gwarków, Kaczeńce, Kazimierza Wielkiego, Kopernika, Limanowskiego, Łany, Moniuszki, Politechniczna, Poniatowskiego, Poprzeczna, Rejtana, Strzelców Wielickich Warzycka, Zajazdowa, Zakole, Zaułek

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:00-10:00
wtorek 12:00-14:00
środa 8:00-10:00
czwartek 11:00-13:00
piątek 11:00-13:00

mgr Magdalena Wołkowska

Pracownik Socjalny
Pokój nr. 6

Rejon III
Miejscowości: Koźmice Wielkie, Koźmice Małe
Ulice: Boża Wola, Braci Korduów, Chopina, Długosza, Głowackiego, Górnicza, Kosiby, Łokietka, Mała, Mierżączka, Mieszczańska, Miodowa, Na Stoku, Niepołomska, Osiedlowa, Piękna, Prasołów, Rynek Górny, Seraf, Skarbnika, Skargi, Szpunara, Św. Sebastiana, Wysockiego, Zyblikiewicza

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 13:00-15:00
wtorek 8:00-10:00
środa 10:00-12:00
czwartek 8:00-10:00
piątek 13:00-15:00

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia spotkania z pracownikiem socjalnym.

Pracownicy socjalni w ramach zakresu czynności służbowych wykonują pracę poprzez:

 • diagnozowanie sytuacji życiowej osób i rodzin wymagających wsparcia,
 • udzielanie zainteresowanym pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy oraz wspieranie ich w uzyskiwaniu tej pomocy
 • kwalifikowanie do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej,
 • prowadzenie dokumentacji (np. rodzinny wywiad środowiskowy, kontrakt socjalny, Adnotacja urzędowa, opinie) oraz gromadzenie i przechowywanie akt potwierdzających sytuację klienta,
 • udzielanie pomocy zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej,
 • współpracę z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych (działalność interdyscyplinarna),
 • monitorowanie sytuacji klienta,
 • inicjowanie nowych form pomocy z wykorzystaniem projektów socjalnych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i rodzin,
 • dążenie do podnoszenia jakości usług oraz systematyczne podwyższanie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń

Przepisy prawa, na których Zespół realizuje zadania

– Ustawa o pomocy społecznej

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

– Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

– Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

– Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego zapewnienia ochrony dziecku w razie zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą domową oraz podejmowaniu decyzji o zapewnieniu tej ochrony

– Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .

– Ustawa -Kodeks postępowania administracyjnego

Do pobrania

pdf
Wniosek-o-pomoc Pobierz
pdf
Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia Pobierz
pdf
Zaświadczenie-pracodawcy-o-wysokości-wynagrodzenia-z-tytulu-zatrudnienia Pobierz

Siedziba

MGOPS ul. Sienkiewicza 26

ul. Sienkiewicza 26, 32-020 Wieliczka

Zobacz dojazd