informacja dla słabosłyszących

deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.mgopswieliczka.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.mgopswieliczka.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce
ul. Sienkiewicza 26 , 32-020 Wieliczka
tel. +48 12 278 21 40 fax. +48 12 278-38-72
e-mail: skretariat@mgopswieliczka.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
adres na platformie EPUAP: /mgopswieliczka/SkrytkaESP

NIP: 683-17-84-622
REGON: 357114307

Godziny pracy Ośrodka:
poniedziałek: 8.00 - 17.00
wtorek-piątek: 8.00 - 16.00

Data publikacji strony internetowej: 2010

Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie

Strona www.mgopswieliczka.pl posiada następujące ułatwienia:

 • odpowiedni kontrast (jasne tło, granatowe lub czarne litery)
 • skala szarości
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • powiększanie kursora
 • linijka „przyczepiona” do kursora ułatwiająca czytanie
 • możliwość podświetlenia otoczenia wybranego łącza

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie audytu dostępności cyfrowej przeprowadzonego przez koordynatora ds. dostępności.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji 2023-03-30

Skróty klawiaturowe

Na stronach www.mgopswieliczka.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jacek Krzyżaniak
e-mail: iod@synergiaconsulting.pl
Telefon: 500-610-605

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespoły Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce mieszczą się w czterech budynkach:

Budynek ul. Sienkiewicza 34

 • sekretariat Dyrektora oraz dziennik podawczy Ośrodka czynny: poniedziałek 800-1700 wtorek-piątek 800-1600, tel. 12 278 21 40, fax 12 278 38 72
 • Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce - Dominika Chylińska przyjmuje strony po wcześniejszym umówieniu, we wtorki w godz. 1400-1600
 • Zespół ds. Organizacyjnych i Personalnych tel. 12 278 21 40 wew. 110
 • Zespół ds. Finansowo Księgowych tel. 12 278 21 40 wew. 108
 • Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tel. 12 278 21 40 wew. 103
 • Zespół ds. Asysty i Pracy Socjalnej tel. 12 278 21 40 wew. 102

Budynek ul. Sienkiewicza 26

 • Zespoły ds. Pomocy Środowiskowej tel. 12 278 45 61, 12 278 19 55
 • Zespół ds. Usług Pomocy Społecznej tel. 12 278 45 61, 12 278 19 55
 • Zespół ds. Obsługi Administracyjnej Pracowników Socjalnych tel. 12 278 45 61, 12 278 19 55

Budynek ul. Słowackiego 10

 • Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego ( świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Świadczenie 500+, Karta Dużej Rodziny, Stypendia szkolne, Program Dobry Start 300+) tel. 12 278 45 00, 12 281 01 75

Budynek ul. Pocztowa 1

 • Zespół ds. Programów i Projektów tel. 12 26 34 315
 • Zespół ds. Profilaktyki i Pomocy Specjalistycznej tel. 12 26 34 316

Stacjonarna obsługa osób ze specjalnymi potrzebami jest możliwa tylko w dwóch miejscach.

 • Biuro Obsługi Klienta przy ulicy Sienkiewicza 26,
 • Punkt Obsługi Mieszkańca przy ulicy Powstania Warszawskiego 18.

Z uwagi na brak dostępności architektonicznej w budynkach zlokalizowanych przy ul. Sienkiewicza 34, ul. Sienkiewicza 26, ul. Pocztowej 1, stacjonarna obsługa osób ze specjalnymi potrzebami jest możliwa w następujących miejscach:

 1. Biuro Obsługi Klienta przy ulicy Sienkiewicza 26, w którym w celu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami wdrożono następujące rozwiązania:

- zainstalowano podjazd o umiarkowanym nachyleniu wyposażone w poręcze po obu stronach dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się, które nie mogą korzystać ze schodów;

obniżone stanowisko umożliwiające obsługę osób ze szczególnymi potrzebami poruszających się na wózkach inwalidzkich

- zapewniono miejsce odpoczynku wyposażone w kanapy z oparciami

- toaletę

- zapewniono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;

- wyposażono stanowisko w pętlę indukcyjną

 1. Punkt Obsługi Mieszkańca przy ulicy Powstania Warszawskiego 18 w

ramach, którego uruchomiono:

 1. Stanowisko dedykowane obsłudze osób niepełnosprawnych wyposażone w:
 1. obniżone stanowisko umożliwiające obsługę osób ze szczególnymi potrzebami poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 2. przenośną pętla indukcyjną dla osób niedosłyszących
 3. budynek posiada płaski wjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych

Ograniczona dostępność architektoniczna (dostępność dla osób na wózkach, z wózkami, z balkonikami, osób korzystających z asysty, rodziców z dziećmi w wózkach) jest zapewniona także w:

 1. Zespole ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego przy ul. Słowackiego 10 (parter pokój nr. 3)
 2. Zespole ds. Asysty i Pracy Socjalnej (parter budynku przy ul. Sienkiewicza 34)

Osoby ze szczególnymi potrzebami w celu skorzystania z Punktu Obsługi Mieszkańca powinny uzgodnić z pracownikiem MGOPS termin i godzinie wizyty.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Wdrożono następujące rozwiązania służące poprawie dostępności komunikacyjnej:

- opracowano i udostępniono tekst łatwy do czytania ETR:
https://mgopswieliczka.pl/deklaracja-dostepnosci/

- opracowano i udostępniono nagranie w PJM o przedmiocie działalności MGOPS

https://mgopswieliczka.pl/deklaracja-dostepnosci/

- udostępniono usługę wideotłumacza PJM dostępną jest pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/mgopspolecznej3,m,339247,deklaracja-dostepnosci.html

- zakupiono przenośną pętle indukcyjną dla niedosłyszących wraz ze słuchawką i mikrofonem

- udostępniono wnioski o zapewnienie dostępności; architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej

- udostępniono; powiększalnik, lupę optyczną,

- część pomieszczeń dedykowana obsłudze klienta posiada nakładki brajlowskie na klamki

INFORMACJA

dotycząca realizacji uprawnień wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Od dnia 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, uprawniająca osoby niesłyszące i głuche do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Ponadto osoby niesłyszące lub głuche mogą kontaktować się z tut. Urzędem przy wykorzystaniu jednej z form:

e-mail na adres sekretariat@mgopswieliczka.pl

fax na numer 12 278 38 72

drogą pocztową na adres Ośrodka tj. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 26, 32-020 Wieliczka
W przypadku zamiaru skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, uprawnieni winni zgłosić ten fakt, w sposób przewidziany wyżej, w terminie - na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych).


W celu skontaktowania się z koordynatorem do spraw dostępności należy korzystać z usługi wideotłumacza PJM dostępnego pod linkiem
https://tlumacz.migam.org/synergia-jacek-krzyzaniak

 

Wniosek o zapewnienie dostepności architektonicznej
Wniosek o zapewnienie dostepności cyfrowej
Wniosek o zapewnienie dostepności inf/kom

ETR1_MGOPS.docx
ETR1_MGOPS.pdf