informacja dla słabosłyszących

deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/mgopspolecznej3/

Dane teleadresowe jednostki:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce
ul. Sienkiewicza 26 , 32-020 Wieliczka
tel. +48 12 278 21 40 fax. +48 12 278-38-72
e-mail: skretariat@mgopswieliczka.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
adres na platformie EPUAP: /mgopswieliczka/SkrytkaESP

NIP: 683-17-84-622
REGON Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce: 357114307

Godziny pracy Ośrodka:
poniedziałek: 8.00 - 17.00
wtorek-piątek: 8.00 - 16.00

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-02

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Strony podmiotowe posiadają ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-18

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji

Deklarację zaktualizowano dnia 2022-03-30

 

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie audytu dostępności cyfrowej przeprowadzonego

przez koordynatora ds. dostępności.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jacek Krzyżaniak
e-mail: iod@synergiaconsulting.pl
Telefon: 500-610-605

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Zespoły Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce mieszczą się w czterech budynkach:

Budynek ul. Sienkiewicza 34

 • sekretariat Dyrektora oraz dziennik podawczy Ośrodka czynny: poniedziałek 800-1700 wtorek-piątek 800-1600, tel. 12 278 21 40, fax 12 278 38 72
 • Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce - Dominika Chylińska przyjmuje strony po wcześniejszym umówieniu, we wtorki w godz. 1400-1600
 • Zespół ds. Organizacyjnych i Personalnych tel. 12 278 21 40 wew. 110
 • Zespół ds. Finansowo Księgowych tel. 12 278 21 40 wew. 108
 • Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tel. 12 278 21 40 wew. 103
 • Zespół ds. Asysty i Pracy Socjalnej tel. 12 278 21 40 wew. 102

Budynek ul. Sienkiewicza 26

 • Zespoły ds. Pomocy Środowiskowej tel. 12 278 45 61, 12 278 19 55
 • Zespół ds. Usług Pomocy Społecznej tel. 12 278 45 61, 12 278 19 55
 • Zespół ds. Obsługi Administracyjnej Pracowników Socjalnych tel. 12 278 45 61, 12 278 19 55

Budynek ul. Słowackiego 10

 • Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego ( świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Świadczenie 500+, Karta Dużej Rodziny, Stypendia szkolne, Program Dobry Start 300+) tel. 12 278 45 00, 12 281 01 75

Budynek ul. Pocztowa 1

 • Zespół ds. Programów i Projektów tel. 12 26 34 315
 • Zespół ds. Profilaktyki i Pomocy Specjalistycznej tel. 12 26 34 316

Stacjonarna obsługa osób ze specjalnymi potrzebami jest możliwa tylko w dwóch miejscach.

 • Biuro Obsługi Klienta przy ulicy Sienkiewicza 26,
 • Punkt Obsługi Mieszkańca przy ulicy Powstania Warszawskiego

 

Osoby ze szczególnymi potrzebami w celu skorzystania z punktu Punktu Obsługi Mieszkańca powinny uzgodnić z pracownikiem MGOPS termin i godzinie wizyty.

INFORMACJA
dotycząca realizacji uprawnień wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Od dnia 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, uprawniająca osoby niesłyszące i głuche do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Ponadto osoby niesłyszące lub głuche mogą kontaktować się z tut.Urzędem przy wykorzystaniu jednej z form:

e-mail na adres sekretariat@mgopswieliczka.pl

fax na numer 12 278 38 72

drogą pocztową na adres Ośrodka tj. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 26, 32-020 Wieliczka
W przypadku zamiaru skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, uprawnieni winni zgłosić ten fakt, w sposób przewidziany wyżej, w terminie - na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

W celu skontaktowania się z koordynatorem do spraw dostępności należy korzystać z usługi wideotłumacza PJM dostępnego pod linkiem https://tlumacz.migam.org/synergia-jacek-krzyzaniak

 

Wniosek o zapewnienie dostepności architektonicznej
Wniosek o zapewnienie dostepności cyfrowej
Wniosek o zapewnienie dostepności inf/kom

ETR1_MGOPS.docx
ETR1_MGOPS.pdf