informacja dla słabosłyszących

deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.mgopswieliczka.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.mgopswieliczka.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce
ul. Sienkiewicza 26 , 32-020 Wieliczka
tel. +48 12 278 21 40 fax. +48 12 278-38-72
e-mail: skretariat@mgopswieliczka.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
adres na platformie EPUAP: /mgopswieliczka/SkrytkaESP

NIP: 683-17-84-622
REGON: 357114307

Godziny pracy Ośrodka:
poniedziałek: 8.00 - 17.00
wtorek-piątek: 8.00 - 16.00

Data publikacji strony internetowej: 2010

Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

część dokumentów nie jest dostępnych cyfrowo, ponieważ zostały wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub zostały przekazane przed podmioty zewnętrzne i nie ma możliwości ingerencji w ich treść;
część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego;
linki w treści mogą zawierać fragment adresu URL;
poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

Ułatwienia na stronie

Strona www.mgopswieliczka.pl posiada następujące ułatwienia:

 • odpowiedni kontrast (jasne tło, granatowe lub czarne litery)
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22

Aktualizacji deklaracji dokonano przy wsparciu walidatora stosującego metodykę WCAG 2.0 oraz WCAG 2.1

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji 2021-02-12

Skróty klawiaturowe

Na stronach www.mgopswieliczka.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Myszkowska, amyszkowska@mgopswieliczka.pl 122783872. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Zespoły Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce mieszczą się w czterech budynkach:

Budynek ul. Sienkiewicza 34

 • sekretariat Dyrektora oraz dziennik podawczy Ośrodka czynny: poniedziałek 800-1700 wtorek-piątek 800-1600, tel. 12 278 21 40, fax 12 278 38 72
 • Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce - Dominika Chylińska przyjmuje strony po wcześniejszym umówieniu, we wtorki w godz. 1400-1600
 • Zespół ds. Organizacyjnych i Personalnych tel. 12 278 21 40 wew. 110
 • Zespół ds. Finansowo Księgowych tel. 12 278 21 40 wew. 108
 • Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tel. 12 278 21 40 wew. 103
 • Zespół ds. Asysty i Pracy Socjalnej tel. 12 278 21 40 wew. 102

Budynek ul. Sienkiewicza 26

 • Zespoły ds. Pomocy Środowiskowej tel. 12 278 45 61, 12 278 19 55
 • Zespół ds. Usług Pomocy Społecznej tel. 12 278 45 61, 12 278 19 55
 • Zespół ds. Obsługi Administracyjnej Pracowników Socjalnych tel. 12 278 45 61, 12 278 19 55

Budynek ul. Słowackiego 10

 • Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego ( świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Świadczenie 500+, Karta Dużej Rodziny, Stypendia szkolne, Program Dobry Start 300+) tel. 12 278 45 00, 12 281 01 75

Budynek ul. Pocztowa 1

 • Zespół ds. Programów i Projektów tel. 12 26 34 315
 • Zespół ds. Profilaktyki i Pomocy Specjalistycznej tel. 12 26 34 316

INFORMACJA

dotycząca realizacji uprawnień wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Od dnia 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, uprawniająca osoby niesłyszące i głuche do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Ponadto osoby niesłyszące lub głuche mogą kontaktować się z tut.Urzędem przy wykorzystaniu jednej z form:

e-mail na adres sekretariat@mgopswieliczka.pl

fax na numer 12 278 38 72

drogą pocztową na adres Ośrodka tj. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 26, 32-020 Wieliczka
W przypadku zamiaru skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, uprawnieni winni zgłosić ten fakt, w sposób przewidziany wyżej, w terminie - na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych).