informacja dla słabosłyszących
Struktura organizacyjna

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminne zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej rozkładają się na Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Wieliczce oraz Grupy Diagnostyczno - Pomocowe. Obsługą Zespołu zajmuje się Sekretarz. Koordynatorzy Grup Diagnostyczno - Pomocowych udzielą Tobie fachowej pomocy, uzyskasz wsparcie oraz informacje na temat lokalnych i dostępnych sposobów przeciwdziałania przemocy domowej oraz miejscach schronienia dla osób doznających przemocy domowej. Koordynatorzy również realizacją działania procedury Niebieska Karta we współpracy z pozostałymi członkami Grup Diagnostyczno - Pomocowych

Informujemy, iż wszelką korespondencję mailową należy kierować na adres sekretariat@mgopswieliczka.pl, gdyż jest to warunek skutecznego i terminowego jej odbioru i przekazania według kompetencji.

Kierowanie maili bezpośrednio na indywidualne skrzynki pracowników nie gwarantuje zapoznania się z treścią e-mail.

Zakres działań

Zakres działań

  • Realizacja zadań z Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”
  • Prowadzenie wsparcia, pracy socjalnej oraz działań systemowych z osobą i rodziną doznającą przemoc domową oraz z osobami stosującymi przemoc domową;
  • Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
  • Realizacja pomocy w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy;
  • Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom doznającym przemocy domowej oraz osobom stosującym przemoc: skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
  • Prowadzenie działań i dokumentacji procedury Niebieska Karta;
  • Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej;
  • Współpraca z podmiotami i instytucjami w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej;
  • Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej.

Dominika Chylińska

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Sekretariat, I piętro

Zespół

Magdalena Kozioł

Zastępczyni Przewodniczącej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Wieliczce

Sekretariat, I piętro

Marcelina Nosalska

Sekretarz Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Wieliczce
Pokój nr. 9, I piętro

Koordynatorzy Grup Diagnostyczno - Pomocowych:

Agata Kowal

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Pokój nr. 10, I piętro

Agnieszka Kudla

Starszy Asystent Rodziny
Pokój nr. 9, I piętro

Elżbieta Sikora

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Pokój nr. 10, I piętro

Katarzyna Pietrzyk Budzowska

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Pokój nr. 10, I piętro

przeciwprzemocy@mgopswieliczka.pl – Koordynatorzy Grup Diagnostyczno – Pomocowych

zespolinterdyscyplinarny@mgopswieliczka.pl – Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Wieliczce

Przepisy prawa, na których Zespół realizuje zadania

Ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Siedziba

MGOPS Wieliczka, Słowackiego 10