informacja dla słabosłyszących
Struktura organizacyjna

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Koordynatorzy Grup Roboczych Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przemocy w rodzinie udzielą Tobie fachowej pomocy, uzyskasz wsparcie oraz informacje na temat możliwych sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz miejscach schronienia dla ofiar przemocy domowej.

Informujemy, iż wszelką korespondencję mailową należy kierować na adres sekretariat@mgopswieliczka.pl, gdyż jest to warunek skutecznego i terminowego jej odbioru i przekazania według kompetencji.

Kierowanie maili bezpośrednio na indywidualne skrzynki pracowników nie gwarantuje zapoznania się z treścią e-mail.

Zakres działań

  • Realizacja zadań z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji procedury Niebieska Karta;
  • Prowadzenie pracy socjalnej z osobą i rodziną dotkniętą przemocą w rodzinie;
  • Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
  • Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy;
  • Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom dotkniętym przemocą: skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
  • Prowadzenie dokumentacji osób objętych pomocą;
  • Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie;
  • Współpraca z podmiotami i instytucjami w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

W razie sytuacji narażenia zdrowia lub życia prosimy o niezwłoczny kontakt z numerem alarmowym 112.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół

Agata Kowal

Specjalista Pracy Socjalnej
Pokój nr. 3

Elżbieta Sikora

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej
Pokój nr. 3

Katarzyna Pietrzyk Budzowska

Specjalista Pracy Socjalnej
Pokój nr. 3

Przepisy prawa, na których Zespół realizuje zadania

Ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska karta”

Siedziba

MGOPS Wieliczka, Sienkiewicza 34

ul. Sienkiewicza 34

Zobacz dojazd
przeciwprzemocy@mgopswieliczka.pl