informacja dla słabosłyszących
Struktura organizacyjna

Zespół ds. Asysty Rodziny i Pracy Socjalnej

Praca z rodzinami i osobami z problemami w obszarach (opiekuńczo- wychowawczym, zdrowotnym, rodzinnym, zawodowym, finansowym, mieszkaniowym), które przy wykorzystaniu własnych zasobów nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudności.

Informujemy, iż wszelką korespondencję mailową należy kierować na adres sekretariat@mgopswieliczka.pl, gdyż jest to warunek skutecznego i terminowego jej odbioru i przekazania według kompetencji.

Kierowanie maili bezpośrednio na indywidualne skrzynki pracowników nie gwarantuje zapoznania się z treścią e-mail.

Zakres działań

Zespół ds. Asysty Rodziny i Pracy Socjalnej gromadzi Asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych realizujących usługę pracy socjalnej.

Zarówno pracownicy socjalni świadczący pracę socjalną jak i Asystenci rodzin realizują zadania, które mieszczą się w definicji pracy socjalnej. Pracownik socjalny specjalizuje się w pracy z osobami samotnymi, rodzinami w których nie ma dzieci lub w rodzinach w których są dzieci ale tylko w tych, w których problemy opiekuńczo- wychowawcze nie stanowią pierwszorzędnych trudności. Asystenci rodziny natomiast pracują z rodzinami w których głównym powodem udzielanego wsparcia są trudności w obszarze opiekuńczo- wychowawczym. Asystenci rodziny wspierają rodziny w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz kształtują i utrwalają umiejętności członków rodziny w zakresie radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego.

Niesiemy PO- MOC, towarzyszymy, uczymy, wspieramy w przezwyciężaniu trudności życiowych… Nasze działania to przywracanie MOCY do bycia samodzielnym, do pokonywania trudności, do życia!

Kierownik Zespołu

Edyta Turecka

Przyjęcia stron:
wtorki od 8.00 do 10.00,
czwartki od 8.00 do 10.0

Zespół

Katarzyna Januś

Asystent rodziny

Realizacja zadań w ramach Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Anna Kuta - Kubala

Starszy Asystent rodziny

Realizacja zadań w ramach Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem.

Katarzyna Ostrowska - Majta

Starszy asystent rodziny

Realizacja zadań w ramach Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Patrycja Katyńska - Broda

Asystent rodziny

Realizacja zadań w ramach Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Joanna Giernalczyk

Pracownik socjalny

Praca socjalna realizowana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej oraz zgodnie z przyjętą procedurą z dnia 19 lipca 2019 o prowadzeniu pracy socjalnej na podstawie wskazań.

Wiktoria Nawrot

Pracownik socjalny

Praca socjalna realizowana na podstawie Ustawy o pomocy społecznej oraz zgodnie z przyjętą procedurą z dnia 19 lipca 2019 o prowadzeniu pracy socjalnej na podstawie wskazań.

Magdalena Świerczewska

Asystent rodziny

Realizacja zadań w ramach Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy lub znasz osoby/rodziny, które potrzebowałyby wsparcia zgłoś taką potrzebę do nas! Pracownik socjalny na podstawie wskazań do pracy socjalnej, czy wniosku o udzielenie wsparcia w formie Asystenta rodziny pokieruje adekwatnie.

Zapraszamy do współpracy Rodziny wspierające!

Przepisy prawa, na których Zespół realizuje zadania

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”,

Procedura z dnia 19 lipca 2019 o prowadzeniu pracy socjalnej na podstawie wskazań,

Procedura z dnia 2 stycznia 2018 r. regulująca postępowanie pracowników Ośrodka pomocy społecznej, w przypadku zgłoszenia się osoby lub rodziny zainteresowanej wsparciem z ustawy „Za życiem”.

Siedziba

MGOPS Wieliczka, Słowackiego 10