informacja dla słabosłyszących
Struktura organizacyjna

Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych, Świadczenia Wychowawczego i Funduszu Alimentacyjnego

Przyznawanie świadczeń i zasiłków to codzienny zakres obowiązków zespołu.

Informujemy, iż wszelką korespondencję mailową należy kierować na adres sekretariat@mgopswieliczka.pl, gdyż jest to warunek skutecznego i terminowego jej odbioru i przekazania według kompetencji.

Kierowanie maili bezpośrednio na indywidualne skrzynki pracowników nie gwarantuje zapoznania się z treścią e-mail.

Zakres działań

  • Świadczenia rodzinne,
  • Świadczenia wychowawcze,
  • Fundusz alimentacyjny,
  • Postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
  • Świadczenia „Za życiem”,
  • Wydawania zaświadczeń do programu „czyste powietrze”.
  • Refundację podatku vat (dodatek gazowy).
  • Dodatek osłonowy.

Kierownik zespołu

Zespół

Małgorzata Juras

Starszy inspektor, Fundusz alimentacyjny
Pokój nr. 4

Barbara Szewczyk

Starszy inspektor, świadczenia rodzinne i wychowawcze
Pokój nr. 4

Agnieszka Koral

Inspektor, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
Pokój nr. 4

Anna Korbiel

Referent, świadczenia opiekuńcze
Pokój nr. 4

Elżbieta Komoś

Podinspektor, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
Pokój nr. 4

Katarzyna Taborska

Referent, świadczenia rodzinne i wychowawcze
Pokój nr. 4

Ewa Palacz

Starszy referent, świadczenia rodzinne i wychowawcze
Pokój nr. 4

Kinga Koral

Starszy referent, świadczenia rodzinne i wychowawcze
Pokój nr. 3

Julia Rudkowska

Inspektor, egzekucja i ewidencja wpłat
Pokój nr. 4

Zofia Starma

Pomoc administracyjna
Pokój nr. 3

Przepisy prawa, na których Zespół realizuje zadania

Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada .2003r. /Dz. U. z 2020r., poz. 111/ z póź. zm.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r. / Dz.U z 2019r. poz. 2407 z póź.zm/

Realizacja ustawy z dnia 14.VI.1960r – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2021r., poz.735/ z póź. zm.

Realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. /Dz. U. z 2020r., poz. 808/ z póź. zm

Art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U z 2020r. poz.1427/

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” /Dz. U. 2016 poz. 1860/

USTAWA z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym /Dz.U 2023 poz. 759 i 2760/,

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu /Dz.U 2022 poz. 2687/

Siedziba

MGOPS Wieliczka, Słowackiego 10