informacja dla słabosłyszących
dłonie
Struktura organizacyjna

Zespół ds. Programów i Projektów

W zakresie działań zespołu znajduje się realizacja projektów i kampanii społecznych, warsztatów dla dzieci i młodzieży, szeroko pojęta koordynacja działań w obszarze przeciwdziałania narkomanii, współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Informujemy, iż wszelką korespondencję mailową należy kierować na adres sekretariat@mgopswieliczka.pl, gdyż jest to warunek skutecznego i terminowego jej odbioru i przekazania według kompetencji.

Kierowanie maili bezpośrednio na indywidualne skrzynki pracowników nie gwarantuje zapoznania się z treścią e-mail.

Zakres działań

 • Forum Liderów Młodzieżowych, projekt realizowany od 14 lat. Jego celem jest wzmacnianie potencjału młodzieży, pomoc w odkrywaniu indywidualnych talentów, a przede wszystkim tworzenie mody na działanie na rzecz dobra wspólnego.
 • Klub Pedagoga, w formie cyklicznych spotkań pedagogów szkolnych. Mają charakter szkoleniowy i pozwalają na aktualizowanie wiedzy na temat sposobów realizowania zadań leżących w kompetencjach pedagogów.
 • Kampania Społeczna No Promil No Problem. Działania obejmujące dzieci, młodzież i dorosłych , mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na małopolskich drogach, w szczególności poprzez obniżenie przyzwolenia na kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu.
 • Zespół ds. Programów i Projektów w ramach zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, Wielicką Kartą Dużej Rodziny 3+ i realizacji świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zajmuje się bezpośrednią obsługą stron i prowadzeniem dokumentacji w ramach ww. zadań, prowadzeniem bieżących raportów i sprawozdań oraz kontaktem z centralą systemu SIKDR. Zespół odpowiada za pozyskiwanie nowych Partnerów w ramach Wielickiej Karty Dużej Rodziny 3+ oraz zajmuje się promocją Karty wśród lokalnej społeczności. Odpowiada za kontakt z podmiotami współpracującymi, które oferują korzyści w ramach ww. programów.
 • Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w zakresie; współpraca z placówkami oświatowymi, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w działaniach służących rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez współpracę z NGO.
 • Tworzenie autorskich programów profilaktycznych i naprawczych w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy związane z zachowaniami problemowymi.
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na projekty min.; organizację kampanii społecznych, konferencji, spotkań otwartych i innych, dla mieszkańców gminy.
 • Koordynacja działań w obszarze przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy.
 • Współpraca z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Tworzenie, koordynacja i realizacja projektów socjalnych, zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, działań z obszaru ochrony zdrowia, systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
 • Opracowywanie i monitoring Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz innych programów merytoryczno – strategicznych.
 • Przygotowywanie dokumentów prawa miejscowego w obszarze wymienionych działań:
  – przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie, drugą formę lub duplikat Karty Dużej Rodziny,
  – wydawanie kart, reklamacje, obsługa SIKDR (Systemu obsługi Karty Dużej Rodziny)
  – przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie, przedłużenie lub duplikat Wielickiej Karty Dużej Rodziny 3+,
  – współpraca z partnerami WKDR3+, realizacja umów,
  – realizacja pomocy materialnej dla uczniów formie stypendiów i zasiłków szkolnych

Kierownik Zespołu

Zespół

Wojciech Słonina

Inspektor
Pokój nr. 7

Grzegorz Bosak

Referent
Pokój nr. 14

Karta Dużej Rodziny, Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+, stypendia i zasiłki szkolne, świadczenia z Programu 90-siątka

Przepisy prawa, na których Zespół realizuje zadania

USTAWA z dnia 26 października1982r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

USTAWA z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, 2400, z 2021 r. poz. 952)

UCHWAŁA NR XXXVII/473/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 31 października 2013 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Wieliczka i wprowadzenia Programu „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+”

ZARZĄDZENIE Nr 9/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru karty, regulaminu jej wydawania oraz użytkowania i katalogu ulg, zwolnień i preferencji dla rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Wieliczka w ramach programu „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+”

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 4, 1237)

UCHWAŁA NR XXIII/300/2020 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 27 października 2020 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka

UCHWAŁA NR XXIII/301/2020 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 27 października 2020 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Siedziba

MGOPS ul. Pocztowa

ul. Pocztowa 1, pok. 8,
32-020 Wieliczka

Zobacz dojazd