informacja dla słabosłyszących

Informacja przetwarzania danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 26, 32-020 Wieliczka (MGOPS w Wieliczce);
 2. w MGOPS w Wieliczce został powołany inspektor danych osobowych Pan Jacek Krzyżaniak i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iodo@mgopswieliczka.pl telefon 500-610-605;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z wykonywaniem zadań ustawowych realizowanych przez Administratora na podstawie Statutu, w szczególności: ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 07 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy z dnia 4 listopada 2016 .o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”;
 4. dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt) na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 5. posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO, żądania usunięcia danych, gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  2. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 6. posiada Pani/Pan prawo ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 1. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
 • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji/międzynarodowej;
 2. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Inspektor Ochrony Danych realizuje zadania przewidziane art. 39 RODO w tym pełnię rolę punktu kontaktowego w związku z prawami osób (art. 15-22 RODO), których dane przetwarza MGOPS Wieliczka.

Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych MGOPS Wieliczka nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. rozpatrywanie wniosków o udzielenie informacji publicznej, podań o przyjęcie do pracy, udzielania informacji o statusie spraw związanych z przyznaniem świadczeń.

Do pobrania

pdf
Klauzula informacyjna milczące załatwianie sprawy Pobierz