informacja dla słabosłyszących
Aktualności
13.12.2022

Przyjmowanie ofert: obsługa informatyczna MGOPS Wieliczka

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 tys. zł netto dotyczące obsługi informatycznej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce
ZAMAWIAJĄCY
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce
ul. Sienkiewicza 26
32-020 Wieliczka
12 278-21-40
sekretariat@mgopswieliczka.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze informatycznej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce.
Miesięczny zakres usługi musi zawierać się w 60 godzinach pomocy zdalnej i pomocy bezpośredniej w godzinach pracy MGOPS (pn 8:00-17:00, wt pt 8:00 - 16:00)
Czas reakcji na zgłoszenie awarii nie może być dłuższy niż 4 godziny w przypadku pomocy bezpośredniej i 1 godzina w przypadku pomocy zdalnej.

Obsługa informatyczna obejmuje:

 • pełnienie roli Administratora Systemów Informatycznych MGOPS Wieliczka w rozumieniu. wewnętrznej Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz RODO.
 • pełną opiekę merytoryczną i administrację aplikacji Pomost STD firmy Sygnity do obsługi ośrodków pomocy społecznej wraz z obsługą aplikacji Wywiad Plus firmy Sygnity przeznaczonej do przeprowadzania wywiadów środowiskowych za pomocą terminali mobilnych MPiPS.
 • wdrożenie aplikacji Wywiad Plus na komputerach osobistych pracowników socjalnych.
 • instalacje, aktualizacje, administrację i konfigurację aplikacji kadrowo-płacowych firmy Korelacja, księgowych firmy T-Soft, Płatnika, aplikacji do obsługi Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych, Funduszu Alimentacyjnego oraz Stypendiów firmy Sygnity.
 • obsługę baz danych Firebird (dla aplikacji Pomost oraz SR, ST, SW i pozostałych);
 • obsługę baz danych MSSQL (dla aplikacji Korelacja, Płatnik)
 • obsługę baz SQLlite (dla aplikacji Wywiad Plus);
 • obsługę serwera WWW oraz serwera pocztowego;
 • obsługę BIP MGOPS Wieliczka;
 • dbanie o ciągłość pracy serwerów (3 serwery);
 • dbanie o ciągłość połączenia VPN 4 budynków/lokalizacji MGOPS w różnych częściach Wieliczki;
 • dbanie o ciągłość pracy NG Firewalli Fortigate (4 sztuki);
 • dbanie o ciągłość pracy stacji roboczych (około 95 stacji roboczych w tym około 20 stacji roboczych do pracy zdalnej);
 • dbanie o ciągłość pracy urządzeń peryferyjnych, tj. drukarki, monitory, ups-y, klawiatury oraz myszki (około 29 drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych);
 • aktualizacje sterowników i oprogramowania;
 • dobór platformy sprzętowej, komponentów i urządzeń peryferyjnych:
 • ocenę uszkodzeń komponentów, stacji roboczych;
 • instalacja i konfiguracja urządzeń peryferyjnych;
 • migracja danych w obrębie stacji roboczych;
 • konfiguracja sieci, dostępu do Internetu i poczty e-mail; diagnoza awarii sieci;
 • nadzór nad sprzętem komputerowym i okresowa konserwacja całego sprzętu komputerowego oraz w razie konieczności jego naprawa;
 • doradztwo w doborze i instalacji oprogramowania;
 • doradztwo techniczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sieci LAN oraz wszystkich urządzeń wchodzących w jej skład;
 • doradztwo w zakresie integracji systemów teleinformatycznych;
 • tworzenie kopii bezpieczeństwa danych kluczowych wskazanych przez Zamawiającego; współpraca z firmami zewnętrznymi;
 • doradztwo przy tworzeniu i wdrażaniu procedur tworzenia kopii zapasowych;
 • prowadzenie spraw związanych z naprawami sprzętu komputerowego.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mgopswieliczka.pl do dnia 21.12.2022 r. do godziny 12:00.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej: www.mgopswieliczka.pl
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

DODATKOWE INFORMACJE
Mile widziane doświadczenie w obsłudze jednostki administracji publicznej.

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Myszkowska pod numerem telefonu 12 278 21 40 oraz adresem e-mail: amyszkowska@mgopswieliczka.pl

 

Oferta.pdf

Klauzula.pdf

Wyniki.pdf

 

Data utworzenia: 13.12.2022