informacja dla słabosłyszących
Aktualności
10.01.2023

Zapytanie ofertowe: Opieka wytchnieniowa

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Świadczona usługa opieki wytchnieniowej będzie zindywidualizowana, uwzględniając przy tym rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Osoba świadczy usługę w celu czasowego odciążenia członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację.

Usługa ma dotyczyć realizacji 2 731 godzin usług opieki wytchnieniowej, prowadzenia szczegółowej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usług (karta pracy) oraz składania miesięcznych raportów dotyczących liczby i zakresu zrealizowanych usług.
Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Wieliczka, a podmiotem/podmiotami wyłonionym w trybie zamówienia.
Zadanie będzie realizowane w zależności od zgłaszanych potrzeb w godzinach i zakresie określonym w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa,, – edycja 2023. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania nie może przekroczyć 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej.
Sprawowanie usługi opieki wytchnieniowej nad chorym członkiem rodziny polegać będzie w szczególności na:
a) udzielaniu wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych;
b) zapewnieniu pielęgnacji i szeroko pojętej opieki;
c) pomocy w załatwianiu podstawowych spraw osobistych;
d) zapewnieniu kontaktów z otoczeniem oraz organizacji czasu wolnego;
e) podawanie leków karmienie PEG.
W ramach zadania liczba godzin przyznanej opieki wytchnieniowej nie może
przekroczyć 240 godzin dla 1 osoby niepełnosprawnej w danym roku kalendarzowym.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić osobom świadczącym usługi środki ochrony osobistej.
W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

II. Oszacowanie przedmiotu zamówienia:
Szacowana wartość zamówienia na dzień 05.01.2023 rok to 109 240,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych).

III. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 roku

IV. Warunki gwarancji:
nie wymagane

V. Warunki płatności:
Wynagrodzenie płatne co miesiąc zgodnie z ilością wypracowanych godzin wg stawki 40,00 zł brutto za godzinę realizowanej usługi. Ogólna kwota zamówienia wynosi 109 240,00zł. (słownie: sto dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych). Wynagrodzenie płatne na podstawie prowadzonej szczegółowej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usług (karta pracy) oraz na podstawie składanych miesięcznych raportów dotyczących liczby i zakresu zrealizowanych usług.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:
Od kandydatów oczekujemy:
a) dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun. medyczny lub osoby posiadające co najmniej 6 miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym np. Doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
b) referencji potwierdzające staż pracy- oświadczenie o ilości miesięcy/lat stażu pracy z osobami niepełnosprawnymi,
c) oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na świadczenie usługi,
d) dyspozycyjności - możliwość świadczenia usługi w porach wyznaczonych w zależności do potrzeb osoby niepełnosprawnej, tj. od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6.00 do 22.00, e) wrażliwość, empatia i umiejętność współpracy z ludźmi konieczność nawiązania relacji z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną, zbudowania relacji opartej na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

VII. Kontakt w sprawie zamówienia:
Anna Sokołowska- Kierownik Zespołu ds. organizacyjno - personalnych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce tel. 12/2782140 e-mail: asokolowska@mgopswieliczka.pl

VIII. Forma i termin złożenia oferty:
Złożenie wypełnionego formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego w terminie do 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia zapytania oferetowego.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Kryterium wyboru oferty jest cena - 100%.
W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
Wzór do obliczenia punktowego dla kryterium cena ofertowa brutto:
cena brutto 1 godz. oferty najtańszej
Liczba punktów = __________ x 100 pkt
cena brutto 1 godz. oferty ocenianej
Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.
Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów w ramach ww. kryterium oceny ofert.

XI. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Cena musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.

2. Cena musi zawierać wszystkie koszty wynikające wprost z zapytania ofertowego, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

3. Cena może być tylko jedna.

4. Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności umowy.

5. Cenę należy podać w ,,Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

6. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani za pomocą e-maila, faksu lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

Zapytanie ofertowe.pdf

Data utworzenia: 10.01.2023