informacja dla słabosłyszących
Struktura organizacyjna

Zespół ds. Finansowo-Księgowy

W zakresie zadań znajduje się m.in.: prowadzenie wymaganej na stanowisku sprawozdawczości, z zachowaniem wymaganej terminowości, rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych i prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Informujemy, iż wszelką korespondencję mailową należy kierować na adres sekretariat@mgopswieliczka.pl, gdyż jest to warunek skutecznego i terminowego jej odbioru i przekazania według kompetencji.

Kierowanie maili bezpośrednio na indywidualne skrzynki pracowników nie gwarantuje zapoznania się z treścią e-mail.

Zakres działań

  • Zadania wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach Publicznych;
  • Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej;
  • Ewidencjonowanie zobowiązań kontrahentów MGOPS na podstawie dokumentów przekazanych przez komórki organizacyjne MGOPS odpowiedzialne za ich realizację;
  • Ewidencja należności MGOPS podlegających egzekucji administracyjnej, monitorowanie terminowości wpłat oraz prowadzenie działań w zakresie egzekucji tych należności;
  • Ewidencja należności cywilnoprawnych oraz monitorowanie terminowości wpłat należności, wraz z przekazaniem wyników monitoringu komórkom organizacyjnym MGOPS odpowiedzialnym za ich realizację;
  • Obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Kierownik Zespołu

Zespół

Agnieszka Oliwa

Inspektor

Natalia Ślęczka

Podinspektor

Jakub Strojny

Referent

Anna Wilk

Starszy inspektor

Izabela Woźniak

Referent

Przepisy prawa, na których Zespół realizuje zadania

Ustawa o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. (tj. Dz. U. Z 2021 r. poz. 217),

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. Z 2021 r. poz. 305),

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz. U. Z 2020 r. poz.1564 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Siedziba

MGOPS Wieliczka, Sienkiewicza 34