informacja dla słabosłyszących
Struktura organizacyjna

Zespół ds. Finansowo-Księgowy

W zakresie zadań znajduje się m.in.: prowadzenie wymaganej na stanowisku sprawozdawczości, z zachowaniem wymaganej terminowości, rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych i prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Informujemy, iż wszelką korespondencję mailową należy kierować na adres sekretariat@mgopswieliczka.pl, gdyż jest to warunek skutecznego i terminowego jej odbioru i przekazania według kompetencji.

Kierowanie maili bezpośrednio na indywidualne skrzynki pracowników nie gwarantuje zapoznania się z treścią e-mail.

Zakres działań

  • Zadania wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach Publicznych;
  • Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej;
  • Ewidencjonowanie zobowiązań kontrahentów MGOPS na podstawie dokumentów przekazanych przez komórki organizacyjne MGOPS odpowiedzialne za ich realizację;
  • Ewidencja należności MGOPS podlegających egzekucji administracyjnej, monitorowanie terminowości wpłat oraz prowadzenie działań w zakresie egzekucji tych należności;
  • Ewidencja należności cywilnoprawnych oraz monitorowanie terminowości wpłat należności, wraz z przekazaniem wyników monitoringu komórkom organizacyjnym MGOPS odpowiedzialnym za ich realizację;
  • Obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Kierownik Zespołu

Zespół

Agnieszka Oliwa

Inspektor

Natalia Ślęczka

Podinspektor

Anna Wilk

Starszy inspektor

Izabela Woźniak

Referent

Przepisy prawa, na których Zespół realizuje zadania

Ustawa o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. (tj. Dz. U. Z 2021 r. poz. 217),

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. Z 2021 r. poz. 305),

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz. U. Z 2020 r. poz.1564 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Siedziba

MGOPS Wieliczka, Słowackiego 10