informacja dla słabosłyszących
Struktura organizacyjna

Zespół ds. Pomocy Środowiskowej II

Zapewnienie podopiecznym podstawowych warunków do życia, zorganizowanie pomocy finansowej, rzeczowej czy psychologicznej. Osiągane to jest m.in. poprzez: analizę i diagnozę sytuacji podopiecznego, udzielanie informacji i porad (w zakresie uzyskaniu zasiłku, znalezienia lokalu mieszkalnego, a nawet pracy), kierowanie go do właściwych instytucji pomocowych. Wykonując swoje obowiązki pracownik socjalny współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej (wolontariusze, banki żywności, przychodnie, urzędy pracy, itp.).

Informujemy, iż wszelką korespondencję mailową należy kierować na adres sekretariat@mgopswieliczka.pl, gdyż jest to warunek skutecznego i terminowego jej odbioru i przekazania według kompetencji.

Kierowanie maili bezpośrednio na indywidualne skrzynki pracowników nie gwarantuje zapoznania się z treścią e-mail.

Zakres działań

Obszar pracy zespołu obejmuje następującą tematykę:

 • osób pozostających bez pracy,
 • rodziny z dzieckiem,
 • przemocy w rodzinie,
 • osób bezdomnych,
 • osób starszych,
 • osób niepełnosprawnych,
 • modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminy i w powiecie,
 • narzędzi pracy socjalnej

Zespół ds. Pomocy Środowiskowej II (ZPŚ II) odpowiada za następujące zadania:

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej:
  1. świadczeń pieniężnych:
   • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
   • zasiłek okresowy,
   • zasiłek stały,
  2. świadczeń niepieniężnych:
   • posiłek,
   • sprawieniem pogrzebu,
   • składki na ubezpieczeniem zdrowotne,
   • składki na ubezpieczenie społeczne;
 2. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
 3. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 4. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;
 5. Potwierdzanie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej na podstawie przepisów ustawy o rencie socjalnej;
 6. Przeprowadzenie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie;
 7. Przeprowadzanie wywiadów w trybie art. 11 ustawy oraz 30 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 8. Pomoc osobom, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w formach przewidzianych prawem
 9. prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kierownik Zespołu

Łukasz Koral

dyżur:
środa 8:00-10:00
czwartek 13:00-15:0

Zespół

Daniel Wróbel

Pracownik Socjalny
Pokój nr. 5

Rejon VI
Miejscowości: Grabówki, Sygneczów
Osiedla: os. Adama Asnyka, os. Karola Szymanowskiego, os. Tadeusza Kościuszki
Ulice: Adama Asnyka i Tadeusza Kościuszki

Godziny przyjęć:
poniedziałek 14:00 – 16:00,
wtorek 8:00 – 10:00,
środa 14:00 – 16:00,
czwartek 14:00 – 16:00,
piątek 8:00 – 10:00

Iwona Turcza

Specjalista pracy socjalnej
Pokój nr. 6

Rejon V
Osiedla: os. Przyszłość, os. Sienkiewicza
Ulice: Bednarka, Dembowskiego, Do Świdówki, Dobczycka, Jagielskiego, Kilińskiego, Królowej Jadwigi, Kubusia Puchatka, Ordona, Piłsudskiego, Plac Kościuszki, Plac Świętego Krzyża, Polna, Powstania Warszawskiego, Pułaskiego, Sikorskiego, Solarskiego, Sowińskiego, Wierzynka, Wyspiańskiego, Zamkowa, Złota, Żółtkiewskiego

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:00-10:00,
wtorek 10:00-12:00,
środa 12:00-14:00,
czwartek 10:00 – 12:00,
piątek 14:00 – 16:00

Aleksandra Dziedzic

Pracownik Socjalny
Pokój nr. 7

Rejon X
Miejscowości: Czarnochowice, Sułków, Śledziejowice
Ulice: Garbarska, Graniczna, Jagiellońska, Klaśnieńska,
Kochanowskiego, Krakowska, Krakowska Boczna, Mickiewicza,
Niecała, Pocztowa, Rożnowska, Sienkiewicza, Zielna, Dr Żywca

Godziny przyjęć:
poniedziałek 8:00-10:00,
wtorek 13:00-15:00,
środa 8:00-10:00,
czwartek 8:00-10:00,
piątek 13:00-15:00

Anna Mazur

Pracownik socjalny
Pokój nr. 8

Rejon II
Miejscowości: Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Węgrzce Wielkie,
Zabawa
Ulice: Brodzińska, Daniłowicza, Janińska, Jasna, Krótka,
Kuczkiewicza, Łąkowa,
Matejki, Nowy Świat, Orkana, Park Kingi, Park Mickiewicza, Reformacka,
Siemiradzkiego, Stroma, Wiejska, Żeromskiego
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 10:00 – 12:00,
wtorek 14:00 – 16:00,
środa 14:00- 16:00,
czwartek 8:00 – 10:00
piątek 14:00 – 16:00

mgr Iwona Chachlowska

Starszy Pracownik Socjalny
Pokój nr. 8

Rejon IV
Miejscowości: Golkowice, Janowice, Podstolice
Ulice: Czarnochowska, Deskura, Dębowa, Długa, Grottgera, Górska, Górsko, Korpala, Mietniowska, Nowa, Narutowicza, Podgórska, Przesmyk, Reymonta,
Szpitalna, Tetmajera, Wąska,Wygoda, Zbożowa

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 13:00 – 15:00
wtorek: 13:00 – 15:00
środa: 8:00 – 10:00
czwartek: 13:00 – 15:00
piątek: 8:00 – 10:00

 • Pracownicy socjalni w ramach zakresu czynności służbowych wykonują pracę poprzez:
 • diagnozowanie sytuacji życiowej osób i rodzin wymagających wsparcia,
 • udzielanie zainteresowanym pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy oraz wspieranie ich w uzyskiwaniu tej pomocy
 • kwalifikowanie do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej,
 • prowadzenie dokumentacji (np. rodzinny wywiad środowiskowy, kontrakt socjalny, Adnotacja urzędowa, opinie) oraz gromadzenie i przechowywanie akt potwierdzających sytuację klienta,
 • udzielanie pomocy zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej,
 • współpracę z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych (działalność interdyscyplinarna),
 • monitorowanie sytuacji klienta,
 • inicjowanie nowych form pomocy z wykorzystaniem projektów socjalnych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i rodzin,
 • dążenie do podnoszenia jakości usług oraz systematyczne podwyższanie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia spotkania z pracownikiem socjalnym.

Przepisy prawa, na których Zespół realizuje zadania

– Ustawa o pomocy społecznej

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

– Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

– Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

– Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego zapewnienia ochrony dziecku w razie zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą domową oraz podejmowaniu decyzji o zapewnieniu tej ochrony

– Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej .

– Ustawa -Kodeks postępowania administracyjnego

Do pobrania

pdf
Wniosek-o-pomoc Pobierz
pdf
Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia Pobierz
pdf
Zaświadczenie-pracodawcy-o-wysokości-wynagrodzenia-z-tytulu-zatrudnienia Pobierz

Siedziba

MGOPS ul. Sienkiewicza 26

ul. Sienkiewicza 26, 32-020 Wieliczka

Zobacz dojazd