informacja dla słabosłyszących
Struktura organizacyjna

Zespół ds. Pomocy Środowiskowej II

Zapewnienie podopiecznym podstawowych warunków do życia, zorganizowanie pomocy finansowej, rzeczowej czy psychologicznej. Osiągane to jest m.in. poprzez: analizę i diagnozę sytuacji podopiecznego, udzielanie informacji i porad (w zakresie uzyskaniu zasiłku, znalezienia lokalu mieszkalnego, a nawet pracy), kierowanie go do właściwych instytucji pomocowych. Wykonując swoje obowiązki pracownik socjalny współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej (wolontariusze, banki żywności, przychodnie, urzędy pracy, itp.).

Informujemy, iż wszelką korespondencję mailową należy kierować na adres sekretariat@mgopswieliczka.pl, gdyż jest to warunek skutecznego i terminowego jej odbioru i przekazania według kompetencji.

Kierowanie maili bezpośrednio na indywidualne skrzynki pracowników nie gwarantuje zapoznania się z treścią e-mail.

Zakres działań

Obszar pracy zespołu obejmuje następującą tematykę:

 • osób pozostających bez pracy,
 • rodziny z dzieckiem,
 • przemocy w rodzinie,
 • osób bezdomnych,
 • osób starszych,
 • osób niepełnosprawnych,
 • modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminy i w powiecie,
 • narzędzi pracy socjalnej

Zespół ds. Pomocy Środowiskowej II (ZPŚ II) odpowiada za następujące zadania:

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej:
  1. świadczeń pieniężnych:
   • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
   • zasiłek okresowy,
   • zasiłek stały,
  2. świadczeń niepieniężnych:
   • posiłek,
   • sprawieniem pogrzebu,
   • składki na ubezpieczeniem zdrowotne,
   • składki na ubezpieczenie społeczne;
 2. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
 3. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 4. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;
 5. Potwierdzanie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej na podstawie przepisów ustawy o rencie socjalnej;
 6. Przeprowadzenie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie;
 7. Przeprowadzanie wywiadów w trybie art. 11 ustawy oraz 30 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 8. Pomoc osobom, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w formach przewidzianych prawem
 9. prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kierownik Zespołu

Łukasz Koral

dyżur:
środa 8:00-10:00
czwartek 13:00-15:0

Zespół

Daniel Wróbel

Pracownik Socjalny
Pokój nr. 5

Rejon VI
Miejscowości: Grabówki, Sygneczów
Osiedla: os. Adama Asnyka, os. Karola Szymanowskiego, os. Tadeusza Kościuszki
Ulice: Adama Asnyka i Tadeusza Kościuszki

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 14:00 – 16:00,
wtorek 8:00 – 10:00,
środa 10:00 – 12:00,
czwartek 8:00 – 10:00,
piątek 12:00 – 14:00

Iwona Turcza

Specjalista pracy socjalnej
Pokój nr. 5

Rejon V
Osiedla: os. Przyszłość, os. Sienkiewicza
Ulice: Bednarka, Dembowskiego, Do Świdówki, Dobczycka, Jagielskiego, Kilińskiego, Królowej Jadwigi, Kubusia Puchatka, Ordona, Piłsudskiego, Plac Kościuszki, Plac Świętego Krzyża, Polna, Powstania Warszawskiego, Pułaskiego, Sikorskiego, Solarskiego, Sowińskiego, Wierzynka, Wyspiańskiego, Zamkowa, Złota, Żółtkiewskiego

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:00-10:00,
wtorek 10:00-12:00,
środa 12:00-14:00,
czwartek 10:00 – 12:00,
piątek 14:00 – 16:00

Aleksandra Dziedzic

Pracownik Socjalny
Pokój nr. 5

Rejon X
Miejscowości: Czarnochowice, Sułków, Śledziejowice, Zabawa
Ulice: Garbarska, Graniczna, Jagiellońska, Klaśnieńska, Kochanowskiego, Krakowska, Krakowska Boczna, Mickiewicza, Niecała, Pocztowa, Rożnowska, Sienkiewicza, Zielna, Dr Żywca

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 – 14:00,
wtorek 12:00 – 14:00,
środa 10:00 – 12:00,
czwartek 14:00 – 16:00,
piątek8:00 – 10:00

Anna Mazur

Pracownik socjalny
Pokój nr. 7

Rejon II
Miejscowości: Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Węgrzce Wielkie
Ulice: Brodzińska, Daniłowicza, Janińska, Jasna, Krótka, Kuczkiewicza, Łąkowa, Matejki, Nowy Świat, Orkana, Park Kingi, Park Mickiewicza, Reformacka, Siemiradzkiego, Stroma,Wiejska, Żeromskiego

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 10:00 – 12:00,
wtorek 14:00 – 16:00,
środa 8:00 – 10:00,
czwartek 14:00 – 16:00,
piątek 8:00 – 10:00

Jolanta Spólnik

Pracownik Socjalny
Pokój nr. 7

Rejon III
Miejscowości: Koźmice Małe, Koźmice Wielkie
Ulice: Boża Wola, Braci Kordulów, Chopina, Długosza, Głowackiego, Górnicza, Korpala, Kosiby, Łokietka, Mała, Mierżączka, Mieszczańska, Miodowa, Na Stoku, Narutowicza, Niepołomska, Osiedlowa, Piękna, Prasołów, Rynek Górny, Seraf, Skarbnika, Skargi, Szpunara, Św. Sebastiana, Wysockiego, Zyblikiewicza

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8:00 – 10:00,
wtorek 8:00 – 10:00,
środa 14:00 – 16:00,
czwartek 12:00 – 14:00,
piątek 10:00 – 12:00

 • Pracownicy socjalni w ramach zakresu czynności służbowych wykonują pracę poprzez:
 • diagnozowanie sytuacji życiowej osób i rodzin wymagających wsparcia,
 • udzielanie zainteresowanym pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy oraz wspieranie ich w uzyskiwaniu tej pomocy
 • kwalifikowanie do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej,
 • prowadzenie dokumentacji (np. rodzinny wywiad środowiskowy, kontrakt socjalny, Adnotacja urzędowa, opinie) oraz gromadzenie i przechowywanie akt potwierdzających sytuację klienta,
 • udzielanie pomocy zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej,
 • współpracę z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych (działalność interdyscyplinarna),
 • monitorowanie sytuacji klienta,
 • inicjowanie nowych form pomocy z wykorzystaniem projektów socjalnych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i rodzin,
 • dążenie do podnoszenia jakości usług oraz systematyczne podwyższanie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia spotkania z pracownikiem socjalnym.

Przepisy prawa, na których Zespół realizuje zadania

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego- – -rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Do pobrania

pdf
Wniosek-o-pomoc Pobierz
pdf
Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia Pobierz
pdf
Zaświadczenie-pracodawcy-o-wysokości-wynagrodzenia-z-tytulu-zatrudnienia Pobierz

Siedziba

MGOPS ul. Sienkiewicza 26

ul. Sienkiewicza 26, 32-020 Wieliczka

Zobacz dojazd