informacja dla słabosłyszących
Struktura organizacyjna

Zespół ds. Organizacyjnych i Personalnych

Do zakresu działania Zespołu ds. organizacyjno – personalnych należy obsługa kadrowo płacowa pracowników MGOPS oraz realizacja wszelkich spraw związanych z zapewnieniem funkcjonowania jednostki pod względem organizacyjno – formalnym. Zespół realizuje również zadania związane z planowaniem budżetu ośrodka oraz sporządza i monitoruje sprawozdawczość. Pracownicy współpracują z organizacjami pozarządowymi, jednostkami oświatowymi oraz podmiotami zapewniającymi opiekę dzieciom w wieku do lat 3 w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych gminie, dotyczących usług dla mieszkańców.

Informujemy, iż wszelką korespondencję mailową należy kierować na adres sekretariat@mgopswieliczka.pl, gdyż jest to warunek skutecznego i terminowego jej odbioru i przekazania według kompetencji.

Kierowanie maili bezpośrednio na indywidualne skrzynki pracowników nie gwarantuje zapoznania się z treścią e-mail.

Zakres działań

  • Obsługa kadrowo – płacowa pracowników MGOPS,
  • Obsługa kancelaryjna i organizacyjna MGOPS,
  • Planowanie budżetu,
  • Sprawozdawczość,
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań zlecanych w trybie otwartych konkursów ofert,
  • Koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań związanych z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • Współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie rozliczania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Kierownik zespołu

Zespół

Sekretariat

Anna Kaczor

Inspektor

Barbara Zając-Baniowska

Referent

Anna Frey

Pomoc administracyjna

tel. 12 2782140, 12 2783872,

/mgopswieliczka/SkrytkaESP

Zespół

Anna Myszkowska

Z-ca kierownika
Pokój nr. 7, II piętro

Aneta Garycka – Kasprzyk

Z-ca kierownika
Pokój nr. 6, II piętro

Marta Bilska

Inspektor
Pokój nr. 4, I piętro

Anna Skoś

Starszy Inspektor
Pokój nr. 6, II piętro

Edyta Biegańska

Inspektor
Pokój nr. 6, II piętro

Róża Bielska

Starszy Referent
Pokój nr. 6, II piętro

Urszula Machnik

Starszy Referent
Pokój nr. 7, II piętro

Paulina Knapek

Pomoc Administracyjna
Pokój nr. 7, II piętro

Przepisy prawa, na których Zespół realizuje zadania

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych tekst jednolity (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305,1236,1535,1773),

Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z 2021 r. poz. 1162),

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 z 2021 r. poz. 1834),

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz.U. z 2021r. Poz. 75,952),

Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007),

Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Wieliczka pomocy w zakresie dożywiania (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r., poz. 9043),

Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Siedziba

MGOPS Wieliczka, Słowackiego 10