informacja dla słabosłyszących
Aktualności
09.01.2024

Nabór na stanowisko: PSYCHOLOG, PEDAGOG

Wymogi formalne dla kandydatów:

  • skończone studia psychologiczne, pedagogiczne
  • uprawnienia do prowadzenia zajęć,
  • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
  • wysokie kompetencje interpersonalne, empatia, komunikatywność, otwartość, umiejętność budowania relacji;

 

Wymagane dokumenty:

  • CV, list motywacyjny,
  • kopia dyplomu,
  • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dokument musi zawierać podpisaną przez kandydata klauzulę o następującej treści ,,Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest MGOPS w Wieliczce, z siedzibą ul. Sienkiewicza 26, 32 -020 Wieliczka;
    kontakt do inspektora ochrony danych osobowych biuro@synergiaconsulting.pl; Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez MGOPS Wieliczka (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); przysługuje mi prawo wglądu i żądania usunięcia moich danych osobowych,,,

- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo karno-skarbowe i nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe;
- oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
- oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na przedmiotowym stanowisku;
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
- zaświadczenie z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

 

Zakres obowiązków:
Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych: rozwijających umiejętności społeczno - emocjonalne, psychoedukacyjno / terapeytycznych z dziećmi i młodzieżą w wieku 7-15, młodymi dorosłymi do 25 r.ż,, dorosłymi

Oferujemy:
pracę w ciepłej i miłej atmosferze, superwizję, materiały do zajęć, atrakcyjne wynagrodzenie, pracę w centrum Wieliczki, możliwość udziału w dodatkowych projektach, umowę zlecenie/rachunek, gabinety wyposażone są w niezbędne pomoce i materiały do
pracy.

Aplikacje należy składać na dzienniku podawczym MGOPS ul. Słowackiego 10, 32-020 Wieliczka lub na adres mailowy sekretariat@mgopswieliczka.pl tel. 12 2782140.

 

Nabór na stanowisko: PSYCHOLOG, PEDAGOG.pdf

Data utworzenia: 09.01.2024