informacja dla słabosłyszących
Programy ze środków Budżetu Państwa

Bezpieczne dzieciństwo – inwestycja w przyszłość

MÓWIĆ, UFAĆ, CZUĆ

Projekt zakłada realizację działań ujętych w priorytecie IV – Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie

 

Celem projektu jest wzrost wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz wzrost współodpowiedzialności za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wieliczka wśród specjalistów oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży (możesz mówić, chcę wysłuchać, to co mówisz jest ważne), a także minimalizowanie destruktywnych zachowań rodzicielskich poprzez podnoszenie kompetencji wychowawczych.

 

Tradycyjnie już w dniach 1-19 listopada 2021 rozpoczynamy wielickie działania w ramach ogólnoświatowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO – INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ, dofinansowanego z budżetu Państwa w ramach programu osłonowego ,, Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”Celem naszych działań jest zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, promocja pozytywnych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, motywowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

 

W roku 2021 r. chcemy przyjrzeć się dzieciństwu naznaczonemu przemocą w kontekście problemów z alkoholem. Dzieciństwu naznaczonemu samotnością, strachem, poczuciem odrzucenia. Chcemy zwrócić uwagę na dzieci, młodzież, które często uznawane są za nieśmiałe, a zmierzają się z cierpieniem w samotności, w strachu, poczuciu odrzucenia, poczuciu bycia mało atrakcyjnym i mało ważnym. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której dzieci i młodzież będą miały szansę MÓWIĆ, UFAĆ I CZUĆ, bo ,, kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym”

 

KALENDARIUM DZIAŁAŃ KAMPANIA POMARAŃCZOWEJ WSTĄŻKI WIELICZKA 2021, BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO – INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ – MÓWIĆ UFAĆ CZUĆ...

 

29 października 2021r.

Inauguracja Kampanii Pomarańczowej Wstążki 2021 w Wieliczce, Wielicka Mediateka godz. 12:00

2,5,8,10,12,15,16 listopada 2021 r. Pomarańczowy Dzień na terenie szkół/ przedszkoli/ żłobków

Celem dnia są spotkania, pogadanki, pokazy filmów, które łączy jeden cel – zbudowanie świata wolnego od przemocy..

3 listopada 2021 r.

Bieg dla dzieci i młodzieży - Alfabet emocji, Park Mickiewicza w Wieliczce

4 listopada 2021 r.

Interdyscyplinarne specjalistyczne szkolenie dla członków grup roboczych Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wieliczce, godz. 9:00-15:00, Mediateka, Pl. Skulimowskiego 3, Wieliczka

6 listopada 2021 r.

Specjalistyczne szkolenie dla pracowników ochrony zdrowia, ul. Pocztowa 1 w Wieliczce

9 listopada 2021 r.

KRWIOBUS – mobilny punkt poboru krwi w ramach Kampanii Pomarańczowej Wstążki godz. 9:00-13:00, Mediateka, Pl. Skulimowskiego 3, Wieliczka

DKMS - zostań dawcą szpiku w ramach Kampanii Pomarańczowej Wstążki godz. 9:00-13:00, Mediateka, Pl. Skulimowskiego 3, Wieliczka.

17 listopada 2021 r.

Wielicka Konferencja nt. Ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem, BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO – INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ godz. 9:00-16:00, Mediateka, ul. Skulimowskiego 3, Wieliczka

W trakcie Konferencji pochylimy się nad następującymi zagadnieniami:współczesne oblicza przemocy, zaniedbanie-(nie)świadoma forma przemocy wobec dziecka, przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym, role dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym doświadczające przemocy, jak pracować z dzieckiem doświadczającym przemocy wychowującym się w rodzinie z problemem alkoholowym, samotność w szkole – jak zauważyć niewidoczne dziecko, które doświadcza przemocy, buduj i wspieraj poczucie wartości u dziecka – inwestycja w dorosłość

18 listopada 2021 r.

Wyniki konkursu w ramach Kampanii Pomarańczowej Wstążki – Różnimy się pięknie-jestem ważny...

19 listopada 2021 r.

Zakończenie Kampanii - tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem happening – odsłonięcie muralu przy ul. Pocztowej 1

 

Ponadto w trakcie trwania Kampanii Pomarańczowej Wstążki odbędą się warsztaty dla rodziców (14.10.2021, 21.10.2021, 5.11.2021, 18.11.2021). Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji wychowawczych w trakcie których podejmowane będą następujące treści

- określenie granic w relacji rodzic-dziecko

- pomaganie dziecku w radzeniu sobie z trudnymi uczuciami

- zachęcanie dziecka do współpracy

- rola kar i nagród w wychowaniu

- samodzielność w rozwoju dziecka

- role w rodzinie

  • Dwa aspekty relacji: miłość, akceptacja, szacunek-granice, normy, wymagania

 

Zajęcia będą miały na celu przekazanie najważniejszych wskazań, praktycznych podpowiedzi zachowań, ćwiczeń do autorefleksji. Warsztaty będą miały także na celu niwelowanie zachowań przemocowych wobec dzieci.

 

W trakcie Kampanii przeprowadzona zostanie również Akademia Emocji - Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy o uczuciach, o sposobach ich wyrażania, o ich funkcjach. Zajęcia budują poczucie własnej wartości, zrozumienie swoich i cudzych emocji. Po każdym spotkaniu z dziećmi rodzice otrzymywać będą informacje jak radzić sobie z emocjami u dzieci.

tablica-dofinansowanie-INWESTYCJAwPRZYSZLOSC