informacja dla słabosłyszących
Programy ze środków Budżetu Państwa

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce Utrzymanie ośrodka – 2024 rok

– dofinansowanie ze środków budżetu państwa

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Wieliczka środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 455 579,00 zł w tym kwota 395 579,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej oraz kwota 60 000,00 zł przeznaczona na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023 do wykorzystania w okresie od 01-01-2024 do 31-12-2024r.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 • dożywianie dzieci
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

oraz finansowanie obszarów działań służące rozwojowi pomocy społecznej w szczególności:

 • wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów,
 • wsparcie i aktywizację osób niepełnosprawnych,
 • rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin,
 • w tym kontynuację projektów z lat poprzednich.