informacja dla słabosłyszących

Projekt Klucz do wewnętrznej mocy to silny sprzeciw na przemoc wobec dzieci, to przywrócenie poczucia bezpieczeństwa i szansa na lepszą przyszłość. Projekt to nasza REAKCJA. Projekt to nasza interwencja -to ratunek, nie tylko zdrowia, ale często życia dziec. Każda forma przemocy ma nie tylko natychmiastowy wpływ na dziecko, ale też odroczone konsekwencje, takie jak: niska samoocena, trudności relacyjne, obniżona umiejętność przyswajania wiedzy, większe prawdopodobieństwo zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych.

Projekt zakłada realizację działań ujętych w priorytecie IV – Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Celem działań podejmowanych w ramach projektu Klucz do wewnętrznej mocy jest zwiększenie gotowości do reagowania w sytuacjach gdy podejrzewają albo widzą, że dziecko doświadcza przemocy. Przemoc stanowi istotny problem społeczny współczesnego świata. Pojawia się zawsze tam, gdzie istnieją nierówne relacje i stanowi jedno z podstawowych zagrożeń dla rodzin i całego społeczeństwa. Brak czy powstrzymywanie się od reakcji, przyzwalanie czy usprawiedliwianie, umniejszanie czy bagatelizowanie stosowania przemocy potęguje poczucie bezkarności u jej sprawców. Z kolei u osób doznających wzmacnia poczucie bezsilności i bezradności. Dlatego reakcje społeczne odgrywają zasadniczą rolę w udzielaniu pomocy i wsparcia dzieciom i rodzinom uwikłanym w przemoc. Bierna obserwacja, a tym samym aprobata, przyczynia się do utrwalenia niewłaściwych norm społecznych, odcina osoby doznające przemocy od poszukiwania pomocy.

Każdy rodzaj agresji, wymuszeń, prób wpłynięcia siłą na czyjeś decyzje, ataki cielesne czy słowne są niedopuszczalne i wymagają natychmiastowego działania. Dlatego o problemie i sposobach radzenia sobie z nim warto przypominać codziennie.