informacja dla słabosłyszących
Programy ze środków Budżetu Państwa

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Cel Programu:

Program ma na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia. Osoba niepełnosprawna otrzymuje usługę wsparcia asystenta, który wspiera przy wykonywaniu codziennych aktywności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program służy przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Ponadto umożliwia uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Do kogo Program jest skierowany?

Usługa AOON to forma ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Z Programu mogą skorzystać osoby mieszkające na terenie Miasta i Gminy Wieliczka, m.in.:

  • posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta wspierającego uczestnika Programu w wykonywaniu codziennych aktywnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), które wymagają konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Na czym polega wsparcie?

Zakres usług może polegać w szczególności na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
  2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  3. załatwieniu spraw urzędowych,
  4. nawiązaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  5. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego.

 

Osoby zainteresowane Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
Zapraszamy do kontaktu MGOPS Wieliczka, tel. 12 278 21 40.